Uitgelicht

Koning winter komt er aan
05-02-2021
Is er een direct verband tussen het werk en het extreme weer? Dan krijgen de werknemers mogelijk een WW-uitkering. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.
Vraag voorlopige verliesverrekening aan
22-01-2021
Als u in 2020 verlies hebt geleden, kunt u zodra uw aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend, een verzoek doen om voorlopige verliesverrekening.
Afbouw TVL uitgesteld
22-01-2021
U kunt tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze regeling zou in 2021 worden afgebouwd, maar eind vorig jaar is daar toch van afgezien. U komt daardoor net als in het laatste kwartaal van 2020 ook in het eerste kwartaal van dit jaar voor de TVL in aanmerking als u een omzetverlies heeft van ten minste 30%.
Zelfstandigenaftrek sneller en verder afgebouwd
22-01-2021
De zelfstandigenaftrek (in 2021 maximaal € 6.670) wordt verder en sneller afgebouwd dan eerder was bepaald. De afbouw vindt nu plaats met stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028.
Parkeerder hoeft maximale parkeerduur niet te checken op parkeer
18-12-2020
Een man gebruikt een parkeerapp in een zone waar een maximale parkeerduur geldt van 30 minuten. Dit is echter pas op de app te zien als eerst op een informatieknop wordt gedrukt.
Tijdig lijfrentepremie betalen
18-12-2020
Hebt u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct.
Maak nog maximaal gebruik van de TVL
18-12-2020
U kunt naast de Tozo 3.0 ook tot 1 juli 2021 nog gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet. Deze belastingvrije tegemoetkoming bedraagt maximaal € 90.000 per bedrijf per drie maanden.
Benut soepele spelregels bij betaalpauze hypotheeklasten
18-12-2020
Gedurende de betaalpauze die u met uw bank bent overeengekomen gelden er versoepelde fiscale regels voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
Tariefsverlaging maar ook weer minder kostenaftrek
18-12-2020
De loon- en inkomstenbelasting kent twee tariefschijven: een schijf met een laag tarief (nu: 37,35%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%). Dit tarief is van toepassing op een inkomen vanaf € 68.507. In 2021 gaat het lage tarief omlaag naar 37,10%. Het tarief in de hoge schijf blijft 49,5%.
Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting
18-12-2020
Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2021, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd.
Is verbreken fiscale eenheid voordelig?
18-12-2020
Behoort uw bv tot een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting? In dat geval kan het vanwege de tariefstructuur voordelig zijn om deze te verbreken.
Wijzigingen in box 3
18-12-2020
Als de Eerste Kamer daarmee instemt, gaat de vrijstelling in box 3 volgend jaar omhoog van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige.
Langer Tozo aanvragen zonder vermogenstoets
18-12-2020
De coronacrisis duurt voort en daarom kunt u nog tot 1 juli 2021 gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3.0), mits u aan de voorwaarden voldoet.
Check uw voorlopige aanslag
18-12-2020
Maakt u bijvoorbeeld door de coronacrisis minder winst en heeft u daarom de Belastingdienst verzocht om uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verminderen?
Pilot webmodule voor ZZP'ers start op 11 januari 2021
04-12-2020
De pilot webmodule voor zzp’ers start in 2021 naar verwachting op 11 januari en zal in ieder geval zes maanden duren. Dit volgt uit een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, waarin zij de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken van de voorgestelde maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’.
Laatste keer aftrek contante giften
04-12-2020
Giften aan goede doelen die een anbi-status hebben, kunt u in aftrek brengen als u kunt aantonen dat u de giften daadwerkelijk hebt betaald, bijvoorbeeld met een overmaking of kwitantie.
Bijtelling elektrische auto van de zaak gaat weer omhoog
04-12-2020
Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak wordt in 2021 verder verhoogd van 8% naar 12%.
AB-tarief verder omhoog - dividend uitkeren of juist niet
04-12-2020
In 2021 gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast (het ab-tarief) verder omhoog van 26,25% naar 26,9%.
Tarief vennootschapsbelasting weer gewijzigd
04-12-2020
U gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst.
Einde openstelling Klein krediet corona (KKC) in zicht
04-12-2020
U kunt als MKB-ondernemer gebruikmaken van de garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) als uw kredietbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000 ligt.
KOR of niet?
04-12-2020
Verwacht u dat uw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft? Dan kan het interessant zijn om u aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR).
Anticipeer op aftrekvermindering
04-12-2020
Sinds dit jaar wordt de ondernemersaftrek beperkt voor ondernemers met een inkomen in de hoogste belastingschijf (meer dan € 68.507).
Wacht met aanschaf nieuwe elektrische personenauto
25-11-2020
Overweegt u een nieuwe elektrische auto te kopen of (private) te leasen? Wacht daar dan mee tot na 31 december 2020.
Anticipeer op wijziging overdrachtsbelasting
25-11-2020
Starters op de woningmarkt betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting (OVB) bij de aankoop van een woning. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt en de vrijstelling moet nog niet eerder zijn benut.
Benut optimaal eenmalig verruimde vrije ruimte
25-11-2020
De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is in 2020 per werkgever voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3%. De vrije ruimte wordt dus maximaal met € 5.200 verhoogd.
In 2020 lager gebruikelijk loon
25-11-2020
Het gebruikelijk loon dat u als dga geacht wordt te genieten uit uw bv, wordt normaliter ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn; • € 46.000.
Spreiden investeringen voor meer KIA
25-11-2020
Het is zinvol om voor het optimaal benutten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) te bekijken of u bepaalde investeringen nog in 2020 moet doen of dat u die beter kunt doorschuiven naar 2021.
Opbrengst verhuur tuinhuisje toch belast in box 1
12-11-2020
Een echtpaar verhuurt in 2015 gedurende 21 dagen een tuinhuisje via Airbnb. De huuropbrengst bedroeg € 3.564. Het echtpaar heeft deze opbrengst niet verantwoord in hun aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur legt een navorderingsaanslag IB 2015 op, omdat hij van mening is dat 70% van de huuropbrengst boven op het eigenwoningforfait had moeten worden aangegeven.
Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek
12-11-2020
Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker. Onlangs is de werking van deze versoepelde regels verlengd tot 31 december 2020 in verband met de aanhoudende coronacrisis.
Faillissement kan ook nieuwe start zijn
12-11-2020
Veel ondernemers verkeren in zwaar weer, ondanks de noodmaatregelen die de overheid heeft getroffen om faillissementen van bedrijven en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.
Volmacht beter dan en/of rekening
12-11-2020
Wie een dagje ouder wordt, vindt het wellicht fijn om ondersteuning te krijgen bij financiële zaken. Zo komt het regelmatig voor dat een (alleenstaande) ouder zijn of haar bankrekening deelt met een kind via een en/of-rekening.
Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling zonnepanelen ingediend
12-11-2020
Heeft u zonnepanelen op uw dag? Dan kunt u nog tot 1 januari 2023 gebruikmaken van de bestaande salderingsregeling.
Een levenstestament: wie heeft dat nog niet?
29-10-2020
Veel mensen hebben een testament. Daarin regelt u wie uw erfgenamen zijn en wie als executeur uw nalatenschap mag afwikkelen.
Toch verruiming verliesrekening op komst
29-10-2020
De regering heeft voorgesteld om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verruimen. Dit is opmerkelijk, omdat zij hiertoe niet bereid was aan het begin van de coronacrisis.
Hoge schuld bij uw bv? Draag uw box-3 woningen over
29-10-2020
Het wetsvoorstel over de aanpak van excessief lenen bij de eigen bv is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Met ingang van 2023 wordt het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van € 500.000 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (in 2021 bedraagt het box-2-tarief 26,9%).
TVL verlengd
29-10-2020
U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet.
Hoe big is BIK?
13-10-2020
Om investeringen te blijven stimuleren ondanks coronatijd, komt er – als het aan het kabinet ligt – volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).
Wat heeft Prinsjesdag ons gebracht?
18-09-2020
Prinsjesdag is weer achter de rug. Een bijzonder Prinsjesdag dit jaar. Wij praten u graag bij over de Belastingplannen voor 2021.
Denk aan tijdig terugvragen buitenlandse btw over 2019
27-08-2020
Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in andere EU-lidstaten aan u in 2019 buitenlandse btw in rekening gebracht?
Beperking lenen bij eigen bv
27-08-2020
Eerder berichtte wij u dat de invoering van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast en eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer.
Reminder tijdig terugvragen btw op zonnepanelen
16-07-2020
Heeft u als particulier in 2019 zonnepanelen aangeschaft? In dat geval kunt u de btw op de aanschafprijs en installatiekosten van de panelen terugvragen bij de Belastingdienst.
Borgstellingsregeling NHG
18-06-2020
Hebt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (in 2020 tot € 310.000) en kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen door de coronacrisis? U krijgt dan de mogelijkheid om uw achterstallige betalingen te laten oplopen tot maximaal 9% van het hypotheekbedrag.
Eerder verlies 2020 verrekenen
18-06-2020
Een andere fiscale maatregel betreft de geschatte verliezen van 2020. Die mag u dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. Zonder deze maatregel zou u het verlies van 2020 pas kunnen verrekenen met de winst van 2019 bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2020, dus pas in 2021.
Uitstel beperking excessief lenen
18-06-2020
Eind vorig jaar zou er een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer, die het buitensporig lenen bij de eigen bv gaat beperken.
Subsidie elektrische personenauto’s particulieren
18-06-2020
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren gepubliceerd. Het doel van deze al aangekondigde nieuwe regeling is het stimuleren van de aanschaf en lease van volledig elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren, om zo de emissie van CO2 te verminderen.
De les uit het verhaal van de zaag
18-06-2020
Zit u laag in uw energie, begint u uitgeput te raken en/of ervaart u veel stress? Dan is het tijd voor actie. Maar dan wel de juiste actie. Begin met zaken waar u energie van krijgt, zodat u uzelf weer kunt opladen. Onderzoek waar een mogelijk energielek kan zitten. Bij verminderde energie en/of stress hebben zowel uw sterke als uw zwakke punten extra aandacht nodig. Uw zwakste punten remmen immers uw maximale presteren. Ter compensatie zullen uw sterkste punten overuren gaan maken. En nu denkt u: ‘Maar dat kost alleen maar nog meer tijd en energie’. Lees dan onderstaand verhaal over de man, de boom en de zaag.
LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden verruimd
26-02-2020
U kunt via uw loonaangifte loonkostenvoordelen (LKV’s) aanvragen voor werknemers in bepaalde doelgroepen. Die groepen werknemers zijn:
Minder Lage-inkomens-voordeel
26-02-2020
U krijgt minder Lage-inkomensvoordeel (LIV) dan vorig jaar. Het LIV is nog maar beschikbaar voor één groep en bedraagt € 0,51 per verloond uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar.
Iedere medewerker gratis op de fiets!
26-02-2020
Stelt u aan een werknemer een (elektrische) fiets ter beschikking en de werknemer mag die ook privé gebruiken, dan geldt voor dat privégebruik een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde van de fiets.
Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers
26-02-2020
Per 1 januari 2020 bestaat er een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR), namelijk 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.
Meer bijtellen voor elektrische auto van de zaak
31-01-2020
De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is 22%. Rijdt u in een nieuwe elektrische auto van de zaak, dan krijgt u hierop een korting van 14% met een maximum van € 6.300. Uw bijtelling is dan 8%, 4% hoger dan in 2019. De bijtelling berekent u in 2020 over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs van de auto. Is de catalogusprijs hoger, dan
Gebruik uw nieuwe btw-id
31-01-2020
Heeft u een eenmanszaak dan moet u sinds 1 januari 2020 uw nieuwe btw- identificatienummer (btw-id) gebruiken voor al uw contacten met klanten en leveranciers. Dat wil zeggen dat u uw facturen, website en andere communicatiemiddelen hierop moet hebben aangepast. Ook is het van belang dat u het nieuwe btw identificatienummer doorgeeft aan uw adviseur, zodat hij/zij dit kan aanpassen in zijn/haar software en administratie.
Start afbouw maximale zelfstandigenaftrek
31-01-2020
Vanaf dit jaar wordt stapsgewijs de maximale zelfstandigenaftrek afgebouwd tot € 5.000 in 2028. Dat gebeurt in acht stappen van € 250 per jaar en een stap van € 280 in 2028. De maximale zelfstandigenaftrek bedraagt in 2020 € 7.030.  U kunt gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
Brexit een feit maar wat nu?
31-01-2020
Vandaag – 31 januari 2020 – is het dan eindelijk zover. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Hoewel dit feitelijk nog geen gevolgen voor uw bedrijf heeft – er moet namelijk nog een handelsakkoord worden bereikt tussen het VK en de EU – doet u er toch verstandig aan om alvast een artikel 23-vergunning aan te vragen.
Wijziging box-3-heffing over spaargeld op komst
22-10-2019
Tot slot brengen we alvast op de hoogte van een belangrijke wijziging die eraan komt, maar die niet in de Belastingplannen 2020 is opgenomen, maar die wel voor u van belang kan zijn. Kort voor Prinsjesdag liet de Staatssecretaris van Financiën namelijk weten dat hij de box-3-heffing wil wijzigen.
Minder en later verlaging Vpb-tarieven
22-10-2019
De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan minder snel en later omlaag dan vorig jaar bij de Belastingplannen was besloten. Het 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat volgend jaar wel naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat niet volgend jaar maar pas in 2021 omlaag. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%. Desondanks blijft het interessant om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door het vormen van een voorziening groot onderhoud of een garantievoorziening. 
aan- of afmelden nieuwe KOR
22-10-2019
De Kleine ondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De nieuwe KOR wordt dan een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting OVOB). Dit is een vrijwillige btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet lager dan € 20.000? In dat geval wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Maar dat is niet in alle gevallen voordelig.
Uw nieuwe btw-identificatienummer
22-10-2019
Sinds 10 oktober jl. stuurt de Belastingdienst eenmanszaken het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. Het is een persoonlijk, uniek nummer dat net als het huidige nummer bestaat uit: NL – negen cijfers – B – twee cijfers. Dit nummer vervangt het bestaande id-nummer,
Nieuwe Brexit-hulpmiddelen beschikbaar
22-10-2019
Met de komst van de nieuwe premier Johnson is er weer een nieuwe fase aangebroken in de Brexit-procedure. Als het aan deze premier ligt, is het Verenigd-Koninkrijk (VK) op 31 oktober a.s. geen EU-lidstaat meer mèt of zonder Brexit-deal. In de loop van het jaar zijn er vanuit de overheid allerlei initiatieven ontplooid om u te informeren en te helpen bij de Brexit. Er is inmiddels het Brexit-loket geopend, waar u onder meer een Brexit-impact-scan kunt vinden,
De tankpas, alle voordelen op een rij.
30-09-2019
Wij zien regelmatig bij het verwerken van de administratie dat er brandstofbonnen ontbreken. Wellicht is het u bekend dat er door de leverancier van een product een factuur dient te worden uitgereikt en op naam moet worden gesteld, alvorens de ontvanger van het product de btw af mag trekken.
Zieke werknemer werkt elders: ontslag
12-09-2019
Een logistiek medewerker wordt wegens psychische klachten volledig arbeidsongeschikt. Bij de werkgever komt een klikbrief binnen. De medewerker zou dagelijks bij een ander bedrijf auto’s poetsen. Een ingeschakeld onderzoekbureau heeft dat bevestigd. De werknemer is op staande voet ontslagen. Hoe loopt het verder?
Overtreding concurrentiebeding: matiging boete
12-09-2019
Een werknemer van een bedrijf in sloopwerken en asbestsanering heeft een concurrentiebeding met een boetebeding. Hij neemt ontslag en gaat per 1 december 2018 bij de concurrent aan de slag. De ex-werkgever sommeert hem op 10 december 2018 tot betaling van de boete. Partijen treffen elkaar in juli 2019 bij de rechter. De contractuele boete is dan opgelopen tot 982.500 euro (5.000 euro plus 355 dagen maal 2.500 euro). Hoe oordeelt de rechter?
Loonstop Poolse werknemer die ziek wordt bij bezoek thuisland
12-09-2019
Een Poolse werknemer raakt ziek in de periode waarin hij tijdelijk in Polen verblijft. Zijn Nederlandse werkgever wil dat hij terugkeert uit Polen, zodat hijkan worden gezien door de bedrijfsarts. Echter de werknemer weigert dit.
Werknemer fraudeert met gewerkte uren: ontslag?
12-09-2019
Een winkelketen hanteert een systeem voor werktijdenregistratie. De winkelmanager moet toezien op de juiste invoer en verwerking. Ook is hij verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de winkel en het in- en uitschakelen van het alarm. Vanwege openbaar vervoerperikelen komt hij zelf regelmatig te laat. Dat komt hem duur te staan.
Subsidieregeling eigen woning
02-09-2019
De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt vanaf 2 september 2019 in ietwat gewijzigde vorm opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. Werkzaamheden die zijn verricht vanaf 15 augustus 2019 komen voor subsidie in aanmerking
Blunder belastingdienst: geen bijtelling busje
28-08-2019
Een werknemer die storingen aan straatverlichting oplost, heeft de beschikking over een busje van zijn werkgever. De Belastingdienst heeft een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto afgegeven. De werknemer ontvangt een aanslag inkomstenbelasting 2017 met een correctie van ruim € 9.000 wegens bijtelling privégebruik van het busje.
Belastingdienst trekt btw-nummers in van nihil-aangevers
28-08-2019
Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangifte ingevuld dat u niet hebt aan te geven? U heeft dan geen btw betaald of teruggevraagd. De Belastingdienst stuurt u in dat geval een brief, waarin staat dat ervan wordt uitgegaan dat u uw onderneming heeft gestaakt en er dus geen economische activiteiten meer zijn. Wanneer u uw onderneming gestaakt heeft hoeft u niets te doen. Heeft u uw onderneming niet gestaakt? Onderneem dan actie!
Zzp'ers beter beschermd
28-08-2019
Het kabinet heeft nadere maatregelen bekendgemaakt op de zzp'er beter te beschermen. De maatregelen moeten in 2021 in werking treden. De belangrijkste maatregelen vindt u hier.
Aflossing hypotheek in januari: correctie box 3?
28-08-2019
Op 1 januari 2016 heeft een particulier een eigen woning met een hypotheekschuld van 140.000 euro. Hij heeft op de bank een spaarsaldo van 230.000 euro. Op 28 januari 2016 besluit hij om de hypotheek geheel af te lossen. Hij vindt het zuur dat hij over die 140.000 euro per 1 januari inkomstenbelasting in box 3 moet betalen en gaat naar de rechter.
Tariefafspraken zzp-ers toegestaan?
28-08-2019
Mogen zelfstandigen zonder personeel collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen? Staat de Mededingingswet dit toe, of is het oneerlijke concurrentie? Over deze vraag heeft de Autoriteit Consument en Markt zich gebogen. Dit heeft geleid tot een concept-Leidraad tariefafspraken zzp’ers. Wat staat erin?
Hoezo beëindigingsovereenkomst?
25-07-2019
Begin januari treedt een chauffeur voor 15 uur per week in dienst bij een koeriersbedrijf. Zeven weken later valt hij wegens ziekte uit. De werkgever heeft een 100% loondoorbetalingsplicht gedurende 104 weken. Toch ontvangt de werknemer alleen nog het salaris over februari. Hij spant een kort geding aan, omdat de werkgever weigert door te betalen.
Ik moet weg, kun jij straks voor mij uitklokken?
25-07-2019
Een productiemedewerker verlaat zijn werk tot tweemaal toe te vroeg en laat een collega met zijn pasje uitklokken. Twee weken later wordt hij op staande voet ontslagen omdat hij aldus op grove wijze zijn plichten heeft veronachtzaamd. In de ontslagbrief wordt dit fraude genoemd waardoor de medewerker het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden. Bij de rechter blijkt het allemaal wat genuanceerder te liggen.
Ontslag na negen dagen kost werkgever zeven maandsalarissen
25-07-2019
Een bedrijfsleider start op 4 februari bij een nieuwe werkgever. Hij heeft een tijdelijk contract voor zes maanden zonder proeftijd en/of tussentijds opzegbeding. Al op 13 februari beëindigt de werkgever de overeenkomst mondeling. De werknemer eist bij de rechter een gefixeerde schadevergoeding van zes maandsalarissen en een billijke vergoeding van een maandsalaris.
WW-premie in 2020 hoger bij flexibel contract
25-07-2019
Met ingang van 2020 wordt de WW-premie voor flexibele contracten vijf procentpunten hoger dan die voor vaste contracten. Maar let op: er zijn vier situaties waarin een werkgever met terugwerkende kracht te maken krijgt met een herziening van de WW-premie naar het hogere percentage. Hoe zit dat precies?
Inkomstenbelasting over renteloze schenking?
19-07-2019
Moeder schenkt in 1997 en 2001 in totaal ruim € 2.900.000 renteloos aan haar zoon. De schenkingen zijn gedaan onder de opschortende voorwaarde van het overlijden van moeder. Bovendien is bepaald dat wanneer de zoon tegelijk met of eerder dan moeder overlijdt, niet hij maar zijn kinderen de begunstigden van de schenking zijn. Moet de zoon de schenkingen in zijn aangifte inkomstenbelasting verwerken?
Geld gestort op derdenrekening notaris: box 3?
19-07-2019
Een oudere heer richt op 31 december 2012 bij de notaris een BV (A BV) op. Op dezelfde dag maakt hij van zijn privérekening €1.500.000 over als agiostorting A BV op de derdenrekening van die notaris. Een paar weken later stort de notaris dat geld door naar de BV die daarmee gekochte grond en andere activa betaalt. Het bedrag wordt niet verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting 2013. Is dat terecht?
Voortgang regelgeving voor zelfstandigen
19-07-2019
De regelgeving voor zelfstandigen gaat de komende jaren veranderen. Een recente kamerbrief bevat de stand van zaken. Zo gaan alle zzp-ers in 2021 minimaal 16 euro (prijspeil 2019) per uur verdienen. Dat kan voor een zzp-er leiden tot minder opdrachten of daling van het huidige inhuurtarief naar 16 euro. Deze effecten worden nog onderzocht. Wat zijn andere aangekondigde maatregelen?
Handhaving wet DBA wordt aangescherpt
19-07-2019
Het kabinet heeft een moratorium ingesteld tot 1 januari 2020 voor de handhaving op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Alleen indien er sprake is van ‘kwaadwillendheid’ bij een onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie kan de Belastingdienst handhaven door middel van het opleggen van naheffingen en boetes. Dit beleid wordt voortgezet, maar wel aangescherpt.
Bewaar bewijsstukken van verbouwing van uw woning
04-07-2019
Bent u een hypotheek aangegaan voor een verbouwing of het onderhoud van uw eigen woning? Zorg er dan voor dat u de bewijsstukken goed bewaart (ten minste 30 jaar).
Vergoeding schenking met uitsluitingsclausule bij echtscheiding
04-07-2019
Tijdens het huwelijk kunt u of uw partner een schenking of erfenis ontvangen waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is bijvoorbeeld een schenking of erfenis van uw ouders. Met de uitsluitingsclausule wordt voorkomen dat de andere partner bij scheiding en/of overlijden van de begiftigde aanspraak kan maken op de erfenis of de schenking.
Vergoeding meewerkende partner niet aftrekbaar
04-07-2019
Een ondernemer met een eenmanszaak redigeert manuscripten van boeken. Zijn vrouw helpt hem een aantal uren per weerk. daarvoor betaalt de ondernemer haar een vast bedrag van €1.500,- per jaar. De Belastingdienst weigert aftrek van deze vergoeding.
Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen
04-07-2019
De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Dat betekent dat deze wet op 1 januari aanstaande in werking treedt. Dan mag een werkgever drie tijdelijke contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar, in plaats van nu twee jaar. Bij het vierde contract of bij overschrijding van de drie jaar ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Wat zijn andere belangrijke wijzigingen?
Verblijfkosten eigen rijders 2019
13-06-2019
Bent u een eigen rijder en maakt u meerdaagse internationale ritten? In dat geval maakt u mogelijk gebruik van de regeling voor aftrek van verblijfskosten.
Start aanpak excessief lenen bij eigen bv
12-06-2019
Het aangekondigde wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, is in concept gepubliceerd. Uit de reacties van met name de belastingdeskundigen blijkt dat er nog veel schort aan het concept.
Auto blijft zakelijk, geen boekverlies
29-05-2019
Een ondernemer met een eenmanszaak koopt in mei een Audi S8 Quattro, die hij zowel zakelijk als privé gebruikt. Hij merkt de auto fiscaal als ondernemingsvermogen aan. Omdat hij de auto alleen nog privé gebruikt, brengt hij deze in december over naar zijn privévermogen, met een boekverlies van ruim € 17.000. In maart ruilt hij de auto in. De Belastingdienst corrigeert de aftrek van het boekverlies.
Wettelijk minimumloon jongeren tot ruim 19% hoger!
28-05-2019
De verhoogde bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli a.s. zijn gepubliceerd. Hieruit blijkt dat met name de bedragen voor 18-jarigen t/m 21-jarigen aanzienlijk worden verhoogd.
Huren auto van de zaak voorkomt bijtelling niet
28-05-2019
Heeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee? In dat geval hoeft u geen bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen te tellen.
Hypotheek hoeft geen onneembare vesting te zijn
28-05-2019
Veel ondernemers denken niet in aanmerking te komen voor een hypotheek. Het venijn zit vooral in de vraag welk inkomen er kan worden toegepast in de hypotheekaanvraag. U kunt de kans op toekenning van een hypotheek vergroten door eigen geld in te leggen of door uw hypotheekaanvraag te laten verzorgen door een hypotheekadviseur die gebruik maakt van een service provider.
Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling
16-05-2019
en chirurg heeft twee schulden aan zijn BV. Een schuld in verband met de financiering van zijn woning van € 225.000 en een rekening courantschuld van € 578.000. Hij heeft een huis met een WOZ-waarde van € 892.000 met een hypothecaire lening aan de bank van € 850.000. De Belastingdienst legt een aanslag op van € 803.000 plus € 100.000 boete wegens uitdeling van winst.
Aftrek schenken aan goede doelen beperkt
16-05-2019
Het kabinet komt met maatregelen om de giftenaftrek effectiever te maken en de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren. De giftenaftrek is namelijk voor burgers complex en foutgevoelig. Dat kan een negatief effect hebben op de bereidheid om te geven aan goede doelen.
Transitievergoeding, ondanks te laat verzoek
16-05-2019
Een administratief medewerker is twee jaar ziek en voor 50% arbeidsongeschikt verklaard. Voor dat percentage krijgt hij een WIA-uitkering. Voor de overige 50% blijft hij in dienst. Dit betekent een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. De werknemer claimt deze echter te laat. Wat nu?
Heffing over werkelijke rendement vermogen uitgesteld
16-05-2019
In het regeerakkoord heeft het kabinet beloofd een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement uit te gaan werken. Tot nu toe heeft de regering wat wijzigingen doorgevoerd in de vermogensrendementsheffing die het forfaitaire rendement dichter laten aansluiten bij het gemiddelde werkelijke rendement. Ook is het belastingvrije vermogen verhoogd. Hoe nu verder?
Aanmelden nieuwe kleine ondernemersregeling btw
25-04-2019
Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. Als uw omzet niet hoger is dan € 20.000 per kalenderjaar, kunt u straks kiezen voor vrijstelling. U hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen. Maar er verandert meer.
Opdrachtgever zzp: hulp gevraagd
25-04-2019
Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van de webmodule die wordt ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe zzp-maatregelen. U kunt een oproep verwachten van de overheid om uw praktijkervaringen te delen zodat de webmodule in de toekomst zo goed mogelijk werkt.
Stoppen met slapend dienstverband: transitievergoeding betalen
25-04-2019
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft de werkgever een loondoorbetalingsplicht. Deze vervalt meestal na twee jaar. Als de werkgever dan de arbeidsovereenkomst beëindigt, is hij een transitievergoeding verschuldigd. Daarom wordt vaak het dienstverband in stand gelaten, zonder arbeid en zonder salaris: een slapend dienstverband. Onlangs heeft de rechter dat verboden.
Schuldig erkennen ook voor kleine bedragen weggelegd
25-04-2019
Bent u opa en/of oma en heeft veel (klein)kinderen? In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om elk jaar voor het bedrag van de jaarlijkse vrijstellingen bedragen aan hen schuldig te erkennen.
Management- of arbeidsovereenkomst?
10-04-2019
Een Werk-BV heeft vier personal holdings als aandeelhouder in de verhouding 22%, 26%, 26% en 26%. Met deze holdings heeft de Werk-BV ook managementovereenkomsten afgesloten. Op basis daarvan besturen feitelijk de aandeelhouders (DGA’s) van de personal holdings de Werk-BV. Volgens de Belastingdienst zijn de DGA’s ondanks de managementovereenkomsten gewoon in loondienst bij de Werk-BV.
Regelhulp financieel cv: hulp bij aannemen werknemer
10-04-2019
Bent u op zoek naar een (nieuwe) baan? Of zoekt u een nieuwe werknemer? Voor sommige werkzoekenden is het vinden van een nieuwe baan lastig, omdat hun afstand tot de arbeidsmarkt wat groter is. Er zijn subsidies en regelingen die tot doel hebben een werkzoekende aantrekkelijker te maken voor een werkgever, of de arbeidskosten te verlagen. Niet alle werkgevers en werknemers zijn hiervan op de hoogte. Daarom is het Financieel cv ontwikkeld.
Btw woning deels aftrekbaar door zonnepanelen
10-04-2019
Een ondernemer laat een woning bouwen met op het dak niet-geïntegreerde zonnepanelen. De ondernemer is voor de exploitatie van de zonnepanelen BTW-ondernemer. Hij brengt de volledige BTW op de bouwkosten en de zonnepanelen in aftrek. De Belastingdienst weigert aftrek van de BTW op de bouwkosten. De rechter moet beslissen.
Alcohol- of drugstest voor werknemers
10-04-2019
Als werkgever mag u uw werknemers als hoofdregel niet laten testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen. Zo’n controle is alleen toegestaan als daar specifieke wetgeving voor is. Bovendien moet u passende maatregelen treffen om de inbreuk op de privacy te minimaliseren. Wanneer mag u controleren?
Bovanmatig lenen van uw BV: wetsvoorstel
14-03-2019
Ondernemers met een eigen BV (DGA’s) betalen vanaf 2022 belasting als ze bovenmatig lenen van hun BV. Door de bankrekening van de BV leeg te halen in de vorm van een lening aan de BV in plaats van als dividend of als loon, kunnen DGA’s nu box 2-heffing uitstellen of zelfs afstellen. Een wetsvoorstel wil hieraan een halt toeroepen. Wat zijn de hoofdlijnen?
Werknemer neemt ontslag op staande voet
14-03-2019
Een vrachtwagenchauffeur zegt zijn arbeidsovereenkomst per direct op. Als reden geeft hij zelfbescherming tegen de stress die na twee ongevallen bij het lossen is ontstaan. Vijf dagen later stuurt zijn advocaat een brief met extra argumenten: gevaarlijke werkomstandigheden, intimidatie en een herhaaldelijk te laag of te laat betaald salaris. Hij eist via de rechter achterstallig loon en een gefixeerde schadevergoeding van bijna € 5.200.
Woonsituatie rond echtscheiding
14-03-2019
Man en vrouw tekenen in 2014 een echtscheidingsconvenant. Daarin staat dat de man in maart 2014 de gezamenlijke echtelijke woning heeft verlaten en dat de woning in juni 2014 is verkocht. In augustus is de echtscheiding definitief. In november 2014 verlaat de vrouw de woning en schrijft ze zich uit bij de gemeente. De vrouw claimt over 2014 alleenstaande ouderkorting (nu: kindgebonden budget). De Belastingdienst weigert deze toe te kennen. Waarom?
Bovenmatig lenen aan eigen BV: uitspraak
14-03-2019
Een DGA heeft een holding-B.V. Deze neemt samen met BV's van de kinderen deel in een werk-BV in grond-, water-, geo- en funderingstechniek. De DGA verstrekt vanuit privé een achtergestelde lening van €550.000 aan de werk-BV. De werk-BV hoeft geen zekerheden te stellen. Vijf jaar later gaan de holding-BV en de werk-BV failliet. Kan de DGA het verlies op zijn lening aftrekken?
Genezen verkoopster kan werken, maar komt niet
28-02-2019
Een verkoopster in een schoenenzaak zit na een operatie in januari thuis. In augustus oordeelt de bedrijfsarts dat ze herstellende is, dat terugkeer in eigen werk wordt verwacht, maar dat de moeizame arbeidsverhoudingen terugkeer in de weg kunnen staan. Ze werkt daarna niet soepel mee aan re-integratie. Hoe loopt deze zaak af voor de werkgever?
Verruiming werkkostenregeling voor MKB
28-02-2019
Met ingang van 2020 wordt de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven verruimd. Zo heeft het kabinet besloten op een voorstel van staatssecretaris Snel. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan twee bestaande knelpunten. Met de verruiming is ruim 100 miljoen euro gemoeid. Wat gaat er veranderen?
Belastingdienst informeert bij uw arts, mag dat?
28-02-2019
In uw aangifte inkomstenbelasting hebt u een forse aftrekpost wegens medische kosten opgenomen. De Belastingdienst stelt daarover vragen aan uw arts. Mag dat? Hoe zit het met uw privacy? Hierover heeft Staatssecretaris Snel Kamervragen beantwoord.
Bezorgers Deliveroo niet zelfstandig
28-02-2019
Begin 2018 heeft de maaltijdbezorgdienst Deliveroo de arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet verlengd. Ze konden als zelfstandige voor het bedrijf gaan werken op basis van een partnerovereenkomst. Die oplossing is in 2018 door een rechter geaccepteerd. Nu denkt een andere rechter daar heel anders over.
Ondernemingsakte
26-02-2019
Wat gebeurt er met je bedrijf als je er onverwacht iets met jou gebeurd? Als ondernemer ben je altijd bezig met je bedrijf. Maar vaak vergeet je daarbij jezelf en dat terwijl jij veelal de spil bent waar het om draait. Daarnaast is de bedrijfscontinuïteit sterk aan jou verbonden.
Jeugdige partner kan uitkomst bieden bij jubelton
25-02-2019
Stel, jouw cliënt is uiteindelijk in staat c.q. bereid om een schenking van € 100.000 te doen aan zijn of haar kind. Maar kan de ‘jubeltonregeling’ voor het kind dan nog wel worden benut?
Hypotheek voor zelfstandig ondernemer geen onneembare vesting
25-02-2019
Veel hypotheekadviseurs vinden het regelen van een hypotheek voor een zelfstandig ondernemer lastig – en daarom beginnen ze er liever niet aan. Het venijn zit vooral in de vraag welk inkomen er kan worden toegepast in de aanvraag voor de ondernemer. De voorwaarden voor een hypotheekaanvraag verschillen per hypotheekverstrekker, maar de doorlooptijden bij hypotheken voor ondernemers zijn hoog en de conversie is laag.
Ken de spelregels rond de boedelbeschrijving
25-02-2019
Na iemands overlijden moeten er veel zaken worden geregeld. Het is daarbij zaak om voor de financiële zaken zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Als je executeur bent, is het je taak om een boedelbeschrijving op te stellen. Maar wat is nu eigenlijk een boedelbeschrijving en wat moet er allemaal worden beschreven?
Niet-inwoners ontvangen lager nettoloon
14-02-2019
Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen? In dat geval is het volgende voor u van belang. De heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Per 1 januari 2019 is een wijziging in werking getreden die ziet op het belastingdeel van de heffingskortingen.
Hogere bijtelling voor duurdere elektrische auto
14-02-2019
Het rijden in een nul-emissieauto van de zaak is een stuk duurder geworden. Dat komt doordat het bijtellingspercentage van 4% voor het privégebruik van auto's zonder CO2-uitstoot sinds 1 januari 2019 niet meer van toepassing is op de volledige cataloguswaarde van de auto. Voor zover de waarde meer bedraagt dan €50.000 geldt een bijtelling wegens privégebruik van 22%.
Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv
14-02-2019
Een maatregel die voor het voorjaar van 2019 is aangekondigd, houdt in dat het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van €500.000 in box 2 zal worden belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over alles boven €500.000 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Dit tarief wordt in 2021 zelfs verhoogd naar 26,9%.
Minder afschrijven op uw bedrijfspand
13-02-2019
Heeft uw bv een pand in eigen gebruik? Dan moet u voortaan daarop afschrijven tot een boekwaarde van 100% van de WOZ-waarde. Deze bodemwaarde was tot en met 2018 50% van de WOZ-waarde Afschrijven op een pand in eigen gebruik is dus behoorlijk beperkt, maar er is een overgangsregeling getroffen om de scherpe kantjes van deze maatregel eraf te halen.
Ruimere heffingskortingen
31-01-2019
De algemene heffingskorting wordt in drie jaar verhoogd met in totaal € 358 en bedraagt dit jaar maximaal € 2.477. De maximale arbeidskorting is eveneens verhoogd en bedraagt dit jaar € 3.399 bij een arbeidsinkomen van € 20.940.
Geleidelijke afbouw ondernemersfaciliteiten
31-01-2019
De stapsgewijze overgang naar twee tariefschijven leidt vanaf 2020 ook tot beperking van de ondernemersaftrek voor ondernemers met een inkomen in de hoogste belastingschijf.
Uitstel vervanger Wet DBA tot 2021
31-01-2019
Niet geheel onverwacht loopt de vervanging van de Wet DBA vertraging op. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp'ers met een laag tarief langdurig in te huren voor reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever. Maar het kabinet is zelf tot de conclusie gekomen dat deze maatregel strijdig is met het EU-recht. Dit betekent niet dat alle voorgenomen maatregelen worden uitgesteld tot 2021. Zo ziet de planning er nu uit.
Transitievergoeding kleine werkgevers gewijzigd
24-01-2019
Bent u een werkgever met een klein bedrijf en kunt u de berekende transitievergoeding voor een of meer werknemers niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding hoeft u dan de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet me te tellen. Per 1 januari 2019 zijn de voorwaarden gewijzigd.
Hoge billijke vergoeding bij ontslag
09-01-2019
Een werknemer is senior Projectmanager ICT bij een reis- en evenementenorganisatie. Hij werkt daar al 34 jaar. Tijdens een gesprek met HR krijgt hij te horen dat zijn werkzaamheden per direct zijn verplaatst naar Engeland. Hij staat van de ene op de andere dag op een zijspoor. Drie maanden later meldt hij zich ziek. Werkgever doet twee maanden later een ontslagaanvraag via het UWV die wordt geweigerd. Dan verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de rechter.
Lager nettoloon buitenlandse werknemers
09-01-2019
Met ingang van 2019 krijgen uw werknemers die niet in Nederland wonen mogelijk te maken met een lager netto loon. Dat komt omdat het belastingdeel in de loonheffingskortingen voor deze werknemers vervalt of wordt beperkt. Hebt u met deze werknemers nettoloonafspraken gemaakt, dan gaan uw kosten stijgen. Het gaat maximaal om ongeveer €50 per maand.
Oplossing BTW-nummer zzp-ers
09-01-2019
Bent u zzp-er? Dan hebt u een BTW-nummer waarvan uw burgerservicenummer (BSN) deel uitmaakt. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst verboden om met deze werkwijze door te gaan. Volgens de Belastingdienst ontstaan dan uitvoeringsrisico’s. Er is nu een oplossing.
Voordelig elektrisch rijden: fiscale truc
09-01-2019
De Belastingdienst heeft volgens het Financiële Dagblad de volgende fiscale truc goedgekeurd bij een Haarlams bedrijf. Een werknemer sluit een private leaseovereenkomst af voor een elektrische auto. Met het contract gaat hij naar zijn werkgever. Die neemt de leasekosten op zich in ruil voor een gelijk bedrag aan bruto loon. De werkgever past 4% bijtelling toe voor privégebruik van de auto door de werknemer. Hoe pakt dit uit?
Actiepunten voor alle belastingbetalers
12-12-2018
Ga voorbereid het nieuwe jaar in met deze actiepunten
Actiepunten voor de DGA
12-12-2018
Alles wat u moet weten voor het nieuwe jaar.
Actiepunten voor de ondernemer
12-12-2018
Bent u al voorbereid op het nieuwe jaar?
Actiepunten voor werkgevers en werknemers
12-12-2018
Gaat u voorbereid het nieuwe jaar in?
Eindejaarstips voor inkomstenbelasting
22-11-2018
De tarieven in de inkomstenbelasting gaan de komende jaren omlaag. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren alleen nog tegen een lager tarief in aftrek brengen. Het is dus raadzaam te onderzoeken of u aftrekposten naar voren kunt halen of inkomen uit kunt stellen. Denk hierbij aan giften, lijfrenten, scholingsuitgaven en specifieke zorgkosten. Wat zijn andere aandachtspunten?
Eindejaarstips voor ondernemers met en zonder BV
22-11-2018
In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag. Het voordeel van fiscale aftrekposten gaat ook omlaag. Het is dus fiscaal voordelig om kosten naar voren te halen en opbrengsten uit te stellen. Wellicht kunt u gebruik maken van voorzieningen, fiscale reserves of vervroegde afschrijving. Wat zijn andere aandachtspunten?
Eindejaarstips voor ondernemers met BV
22-11-2018
In 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting omlaag. Het voordeel van fiscale aftrekposten gaat ook omlaag. Het is dus fiscaal voordelig om kosten naar voren te halen en opbrengsten uit te stellen. Wellicht kunt u gebruik maken van voorzieningen, fiscale reserves of vervroegde afschrijving. Wat zijn andere aandachtspunten?
Eindejaarstips voor werkgevers
22-11-2018
De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,2%. Wellicht kunt u deze nog inzetten voor een kerstgratificatie, bonus of een personeelsfeest. Hebt u de vrije ruimte over 2018 al benut, denk dan eens aan een nieuwjaarsgeschenk of nieuwjaarsborrel. Dan vult u uiteraard al wel uw vrije ruimte 2019 in. Het maakt overigens fiscaal nogal wat uit of u zo'n feest binnenshuis of buien de deur houdt. Wat zijn andere aandachtspunten?
Compensatie overwerk in tijd-voor-tijd per 1 januari 2019
08-11-2018
Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) dienen werknemers over alle gewerkte uren samen ten minste het minimumloon te ontvangen. Dat is dus inclusief over- en meerwerk. Compensatie in vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is met ingang van 1 januari 2019 nog slechts mogelijk als dat in een cao is geregeld. In 2018 is het nog mogelijk om tijd-voor-tijd in een schriftelijke overeenkomst met de werknemer af te spreken. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk.
Familielening eigen woning: rente 9%
08-11-2018
Een jong stel bewoont een eigen woning die op naam staat van de man. Voor de aankoop heeft hij in 2015 van zijn ouders een annuïteitenlening van € 271.556 gekregen met een looptijd van 30 jaar. De rente is 9% en staat voor 15 jaar vast. Er zijn geen zekerheden gesteld. De Belastingdienst corrigeert de renteaftrek naar een rente van 4,5% en constateert een schenking van het meerdere aan de ouders.
Werknemer eist kopie volledig personeelsdossier
08-11-2018
Werknemer en werkgever gaan uit elkaar. Er loopt een mediationtraject. In dat kader eist de werknemer op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kopie van zijn complete personeelsdossier. De werkgever weigert omdat de werknemer deze stukken al heeft dan wel er mee bekend is. Hoe loopt dit af?
Wijzigingen kabinetsplannen voor ondernemers met een BV
25-10-2018
Het kabinet heeft besloten de dividendbelasting niet af te schaffen. Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet een pakket maatregelen voorgesteld om de vrijgekomen middelen in te zetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Een flink deel van de maatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, wordt daarmee aangepast. Vijf tegemoetkomingen gelden voor de ondernemer met een BV.
Wijzigingen kabinetsplannen voor werkgevers
25-10-2018
De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Het kabinet wil de vrijgekomen middelen inzetten voor versterking van het vestigingsklimaat. Zo reserveert het kabinet vanaf 2021 een bedrag van € 200 miljoen structureel om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen. Ook komen er tegemoetkomingen rond de 30%-regeling en de S&O-afdrachtsvermindering.
Minder Energie-investeringsaftrek (EIA)
25-10-2018
Het kabinet stelt voor om het aftrekpercentage voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2019 te verlagen van 54,5% naar 45%.
Uitbreiding geboorteverlof in de maak
25-10-2018
Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 langer verlof na de bevalling van hun partner. Fulltime werknemers hebben dan recht op 5 dagen geboorteverlof (nu nog: kraamverlof). Parttimers krijgen dagen naar rato (1 x de arbeidsduur per week).
NHG-hypotheek voor ondernemers na een jaar
19-10-2018
Iedere ondernemer die ten minste een jaar actief is, kan een hypotheek met NHG afsluiten. Tot voor kort moest u ten minste drie jaar ondernemer zijn om hiervoor in aanmerking te komen. De NHG heeft hiervoor de inkomensverklaring Ondernemer geïntroduceerd.
Vraag tijdig voorlopige aanslag aan en verlaag box-3-grondslag
19-10-2018
Bepaalde belastingschulden worden niet in aanmerking genomen bij de rendementsgrondslag van box 3. Verzoek daarom om een voorlopige aanslag en zorg ervoor dat u die aanslag betaalt voor het einde van het jaar. De betaling vermindert uw vermogen en verlaagd dus de grondslag van box 3.
Hogere bijtelling voor elektrische auto's
18-10-2018
Het rijden in een nul-emissieauto van de zaak is vanaf volgend jaar een stuk duurder. Dat komt doordat het bijtellingspercentage van 4% voor het privégebruik van auto's zonder CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2019 niet meer van toepassing is op de volledige cataloguswaarde van de auto. Voor zover die waarde meer bedraagt dan €50.000 geldt een bijtelling wegens privégebruik van 22%
Zieke werknemer werkt in eigen bedrijf
11-10-2018
Een monteur bij een garagebedrijf is arbeidsongeschikt geraakt bij een auto-ongeluk. Zegt hij. In rapportages over de monteur aan de werkgever is steeds sprake van zware medicatie en pijnklachten die het werken onmogelijk maken. De monteur blijkt echter toch auto te rijden en in zijn eigen bedrijfje te werken. Er lijkt iets niet te kloppen. De werkgever schakelt een recherchebureau in om beeldopnamen te maken bij het eigen bedrijf.
Bovenwoning dansschool van de balans?
11-10-2018
Man, vrouw en dochter exploiteren in VOF-verband een dansschool in een eigen pand. Beneden is de dansstudio, boven hun woning. Het geheel staat op de fiscale ondernemingsbalans. Als het pand met winst verkocht wordt, komt de vraag op of de bovenwoning wel terecht op de balans stond. Zo niet, dan is immers een flink deel van de behaalde winst belastingvrij. De rechter moest hierover beslissen.
Lenen met vermogen in de stenen
05-10-2018
Ouderen die beschikken over vermogen dat grotendeels bestaat uit de overwaarde van de eigen woning, kunnen deze waarde niet altijd verzilveren. Als zij in hun huidige woning willen blijven wonen – maar het nodig is dat daar aanpassingen aan worden gedaan om deze ‘leeftijdsbestendig’ te maken – komen zij regelmatig vermogen of (pensioen)inkomen tekort om een nieuwe lening hiervoor te kunnen dragen of een bestaande lening voort te zetten. Verkeert u ook in deze situatie?
Afbouw algemene heffingskorting partner zonder inkomen mag
05-10-2018
Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de partner zonder inkomen geleidelijk in vijftien jaar met 6,67% per jaar afgebouwd tot nul. Dit betekent dat er in 2018 ten hoogste 33,33% van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner.
Vraag alsnog de btw op uw zonnepanelen terug
05-10-2018
Heeft u als particulier de btw op de aanschaf en het onderhoud van uw zonnepanelen nog niet teruggevraagd? Dat kan sinds kort alsnog, ongeacht het jaar van de aankoop.
BTW-ondernemers
27-09-2018
Met ingang van 2019 gaat het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit heeft gevolgen voor onder meer verkopers van levensmiddelen en boeken, voor schilders en stucadoors, hotels en campings en organisatoren van festivals, concerten en sportevenementen. Zij moeten bepalen of en in hoeverre ze deze verhoging doorbelasten in hun prijzen aan de consument. Kunt u in 2018 vooruit factureren?
Werkgevers: bedrijfsfiets en 30%-regeling
27-09-2018
De regeling voor de fiets van de zaak wordt met ingang van 2020 sterk vereenvoudigd. Werknemers met een fiets van de zaak krijgen een vaste bijtelling voor het privégebruik van de fiets. Jaarlijks moeten ze 7% van de adviesprijs van de fiets bij hun inkomen tellen. De regeling geldt ook voor elektrische fietsen.
Fiscale voorstellen Prinsjesdag
27-09-2018
Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen in een reeks wetsvoorstellen gepresenteerd. Voor een belangrijk deel gaat het om al eerder aangekondigde maatregelen. Het politieke spel gaat nu beginnen. Rond half december, als de Eerste Kamer over de plannen stemt, weten we definitief hoe de plannen in concrete voorschriften en cijfers gaan uitpakken.
Ondernemers met een BV
27-09-2018
Het meest onverwachte voorstel in de kabinetsplannen treft veel ondernemers met een eigen BV, de DGA’s. Het kabinet wil excessief lenen van de eigen BV ontmoedigen via een rekening courantmaatregel. Leent u meer dan € 500.000 van uw BV, dan gaat u over het meerdere verplicht afrekenen. Hoe pakt dit uit?
Fiscus vraagt bewijsstukken na zes jaar
20-09-2018
Voor een verbouwing gaat een huiseigenaar in 2007 een extra hypothecaire lening aan van € 93.500. Deze neemt hij in zijn aangifte op als eigenwoningschuld. De Belastingdienst vraagt in 2013, bij controle van de aangifte 2010, bewijs dat de hypotheekverhoging uit 2007 is aangewend voor de eigen woning. Dat kan de eigenaar dan niet meer bewijzen. De aangiften 2010, 2011 en 2012 worden gecorrigeerd. Voor de jaren 2013 - 2015 volgt de Belastingdienst de aangiften weer wel. Wat vindt de rechter hiervan?
Reiskostenvergoeding doorbetalen bij ziekte
20-09-2018
Een kwaliteitsmanager werkt acht tot tien uur per week in loondienst. Naast haar salaris ontvangt ze een netto vergoeding van € 160 per maand voor woon-werkverkeer. In de overeenkomst staat dat ze deels thuis kan werken. Feitelijk hoefde ze maar eenmaal per maand op kantoor te zijn. Dan kon ze bovendien met haar man meerijden. Als ze ziek wordt, betaalt de werkgever de vergoeding niet meer. Via de rechter vordert ze betaling.
Met bestelauto naar rechter: privégebruik?
20-09-2018
Een monteur die elke dag 24 uur oproepbaar is, rijdt in een bestelauto van zijn werkgever. Met ingang van het jaar 2012 gebruikt de monteur de bestelauto niet meer privé. In februari 2013 is er een zitting bij de rechter over het privégebruik in de periode tot en met 2011. De monteur neemt de bestelauto mee naar de zitting om aan te tonen dat deze door aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. De Belastingdingdienst vindt dit een privérit en telt over 2013 het autokostenforfait bij. Hierover volgt een nieuwe rechtszaak.
CV-fraude ontdekt: salaris terugbetalen?
20-09-2018
Iemand solliciteert op de functie van psychotherapeut. In zijn CV vermeldt hij eerdere functies, opleidingen en lidmaatschappen van beroepsverenigingen. Hij wordt aangenomen, gaat aan de slag, maar functioneert slecht. De werkgever ontdekt forse CV-fraude. Ontslag volgt. Maar de werkgever wil ook het betaalde salaris terug en vernietigt arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht wegens bedrog. Kan dat?
Kandidaat zegt op voor eerste werkdag: schadevergoeding?
30-08-2018
Een constructeur krijgt een aanlokkelijk aanbod van een concurrent van zijn werkgever. Hij tekent daar op 10 april een arbeidsovereenkomst, ingaande 1 juni. Op 13 april zegt hij zijn huidige arbeidsovereenkomst op. Een goed gesprek volgt en hij krijgt van zijn huidige werkgever een forse loonsverhoging. Hij trekt zijn opzegging in en zegt op 24 april de nog niet ingegane arbeidsovereenkomst bij de concurrent op. Hoe loopt dit af?
Vaststellingovereenkomst geheim?
30-08-2018
In een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst staat meestal een geheimhoudingsclausule met boetebeding. Onlangs heeft een ex-werkgever € 1.000 boete ingehouden op de eindafrekening van de ex-werknemer omdat hij op een vraag van een collega geantwoord had dat hij bleef doorwerken tot einde dienstverband en de resterende verlofdagen zou laten uitbetalen.
BTW bewust niet aangegeven en voldaan
30-08-2018
Een BV verhuurt een golfbaan aan de exploitant van die baan. De verhuur gaat met BTW. Bij de verhuurder vindt een boekenonderzoek plaats. Uit de administratie ter plekke blijkt dat de BV bijna € 126.000 aan BTW over de verhuur niet heeft aangegeven en voldaan. De huurder heeft overigens deze BTW ook niet in aftrek gebracht. De verhuurder krijgt naheffingsaanslagen met 75% boete en gaat hiertegen in beroep.
Eetcafé lukt niet: fiscale navordering
30-08-2018
Een VOF exploiteert een eetcafé. In het jaar van oprichting en de drie jaren daarna heeft de VOF uitsluitend verlies geleden. De Belastingdienst corrigeert de aangifte over het laatste verliesjaar: de aftrek van het verlies uit de VOF, de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling worden geschrapt. Ook eerder jaren worden via navorderingsaanslagen gecorrigeerd. Een firmant gaat naar de belastingrechter.
Linkedinprofiel leidt tot ontslag op staande voet
16-08-2018
Een accountmanager New Business wordt bij dezelfde werkgever Sales, Marketing & PR consultant. Dat vermeldt hij op zijn LinkedInprofiel. Na een jaar wordt hij echter teruggeplaatst in zijn oude functie en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen. De werknemer wil op zoek naar een baan in de marketing. Daarom past hij zijn LinkedInprofiel niet helemaal aan. Dat zint de werkgever niet. Na een aantal waarschuwingen volgt ontslag op staande voet.
Giftenaftrek: controle bij ontvanger
16-08-2018
Een belastingplichtige claimt in zijn aangifte Inkomstenbelasting voor € 1.500 aftrekbare giften. Het betreft contante giften. Hij ontvangt een vragenbrief van de Belastingdienst met het verzoek de giften te onderbouwen. Daarom stuurt hij ondertekende kwitanties op, een verklaring van de ontvangende partij dat deze bedragen zijn gedoneerd, plus bankafschriften met opnamen van overeenkomende contante bedragen. Toch wordt de aftrek geweigerd.
Discrimineert uw vacaturetekst?
16-08-2018
Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid mag u geen onderscheid maken naar leeftijd als u personeel zoekt. Het College voor de Rechten van de Mens heeft online vacatureteksten onderzocht en 40.000 tot 60.000 gevallen van leeftijdsdiscriminatie gevonden. Wat mag wel en wat niet?
Zakelijk Lexus, privé Audi: bijtelling?
16-08-2018
Een directeur krijgt van een BV een Lexus voor zakelijk gebruik ter beschikking. Privé heeft hij een Audi A7. De directeur vraagt en krijgt een Verklaring geen privégebruik voor de Lexus. Na 9 jaar ontvangt hij een vragenbrief van de Belastingdienst. Hij moet gegevens verstrekken waaruit blijkt dat hij de laatste drie jaar de Lexus op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.
Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie
02-08-2018
Een arbeidsongeschikte werknemer start na anderhalf jaar ziekte met re-integratie gericht op het tweede spoor. Afgesproken wordt dat de werknemer op 27 februari bij een andere werkgever begint en in stapjes aan de slag gaat. Hij had echter al eerder verlof aangevraagd tot 9 maart. De werkgever stemt in met een verlof tot uiterlijk 27 februari. De werknemer gaat toch tot 9 maart met vakantie. Werkgever reageert eerst met waarschuwingen, dan met een loonstop en ontslag op staande voet.
Maaltijdbezorger wordt zelfstandig
02-08-2018
Een student treedt bij Deliveroo in dienst als maaltijdbezorger op basis van een arbeidscontract voor 20 maanden. In de overeenkomst staat dat deze niet zal worden verlengd. Tegen het einde van de looptijd komt Deliveroo met een zzp-contract. Dat tekent de student. Maar even later vindt hij dat hij aan de kant is gezet en feitelijk nog in dienst is. Hij gaat naar de kantonrechter.
Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht
02-08-2018
Een ondernemer met een eenmanszaak maakte een rommeltje van zijn administratie. Zijn accountant en belastingambtenaren hadden hem hier in het verleden al voor gewaarschuwd. Bij een nieuw onderzoek trof de FIOD onjuiste facturen aan en stelde vast dat er in werkelijkheid meer omzet en minder kosten waren. Een strafzaak volgde.
BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?
02-08-2018
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bepaald dat de Belastingdienst in het btw-identificatienummer niet het Burgerservicenummer (BSN) mag gebruiken. Gebruik van dit persoonlijke nummer heeft geen wettelijke grondslag en is niet noodzakelijk. De Belastingdienst kan een btw-ondernemer prima met een andere code registreren. Wat wordt de nieuwe systematiek en hoe wordt die ingevoerd?
Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt
19-07-2018
Op dit moment hangt de hoogte van onder meer de WW-premies af van de sector waarin uw bedrijf is ingedeeld. De ene sector is duurder dan de andere. Het is de bedoelding dat dit systeem per 2020 wordt vervangen door premiedifferentiatie naar de aard van het arbeidscontract. Zo moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven. Vooruitlopend hierop zijn per 29 juni 2018 drie knelpunten aangepakt.
Jacquet predikant toch werkkleding
19-07-2018
Een predikant kocht een jacquet voor de uitoefening van zijn ambt. In zijn aangifte voerde hij de aanschafkosten op als aftrekbare kosten van werkkleding. Daar was de Belastingdienst het niet mee eens. De rechtbank gaf de Belastingdienst gelijk. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof anders. Waarom?
Massaal bezwaar box 3-heffing 2017
19-07-2018
De vermogensrendementsheffing, ook wel spaartax genoemd, blijft bezwaren oproepen. De heffing is relatief hoog ten opzichte van het feitelijk rendement op spaargeld. Staatssecretaris Snel heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing voor het jaar 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Wat betekent dit?
Ontslag na ziekte minder kostbaar
19-07-2018
Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. Dat is ook het geval bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (doorgaans na twee jaar ziekte) en bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Een nieuwe wet komt werkgevers tegemoet.
Betalingstermijn grote opdrachtgevers
05-07-2018
Per 1 juli 2018 zijn zzp-ers en MKB-bedrijven beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen. De Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen is weliswaar al op 1 juli 2017 ingegaan, maar deze kende overgangsrecht voor bestaande contracten. Dat is per 1 juli 2018 voorbij. Wat betekent dit?
ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018
05-07-2018
Voor goedwillende zzp-ers en hun opdrachtgevers is de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Maar per 1 juli 2018 treedt de Belastingdienst strenger op tegen schijnzelfstandigheid. Kort gezegd handhaaft de Belastingdienst nu bij alle kwaadwillenden en niet meer alleen bij de ernstige gevallen. Wat betekent dit concreet?
Aftrek S&O: detail op urenstaat
05-07-2018
Een ondernemer ontwikkelt samen met twee medevennoten innovatief snoepgoed. Ze besteden veel tijd aan research, testen en overleg over de uitkomsten. De jaaromzet van de ondernemer is slechts € 7.900. De Belastingdienst weigert de geclaimde zelfstandigen- en startersaftrek en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk. De rechter komt eraan te pas.
ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA
05-07-2018
Minister Koolmees heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwe regelgeving voor zelfstandigen. Het kabinet werkt met wetenschappers en veldpartijen verder aan het verduidelijken van het gezagscriterium, zodat per 1 januari 2019 meer inzicht bestaat in de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Wat zijn de andere stappen?
Energie-investeringsaftrek gaat omlaag
21-06-2018
Als u bepaalde energiebesparende maatregelen neemt, kunt u als ondernemer energie-investeringsaftrek claimen. U vindt de bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen in de Energielijst die jaarlijks wordt geactualiseerd. Uit een evaluatie over de periode 2012-2017 blijkt dat de regeling daadwerkelijk heeft bijgedragen aan energiebesparing. Wel zijn er aanbevelingen.
Geboorteverlof partner flink uitgebreid
21-06-2018
Op dit moment heeft de partner recht op twee dagen volledig betaald geboorteverlof. Dat kunnen ze opnemen in de eerste vier weken na de bevalling. Per 1 januari 2019 gaat dit volledig betaalde geboorteverlof naar vijf dagen. Bovendien kunnen partners vanaf juli 2020 vijf weken extra geboorteverlof opnemen in de eerste zes maanden na de geboorte. Tijdens dat geboorteverlof hebben ze recht op 70 % van het loon.
Mag servicemonteur naar concurrent?
21-06-2018
Een servicemonteur bij een beveiligingsbedrijf heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een concurrentiebeding voor vijf jaar. Vanwege terugkerende discussies over compensatie van overuren, solliciteert hij bij een concurrerend bedrijf. Daar kan hij aan de slag. Daarom vraagt hij via de rechter schorsing van het beding. Hoe oordeelt de rechter?
Bestelauto’s op de foto
21-06-2018
Werknemers van een uitzendbedrijf werken uitsluitend voor een zusteronderneming die elektriciteits- en telecommunicatiekabels aanlegt. Ze rijden in bestelauto’s met achterbank van dat zusterbedrijf. Privégebruik is volgens de arbeidsovereenkomst verboden, maar vindt wel plaats. Na een belastingcontrole ontvangt het bedrijf daarom voor bijna € 500.000 naheffingen met boetes. Het gaat het uitzendbedrijf naar de rechter.
Belastingdienst niet AVG-proof
07-06-2018
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het zal u niet zijn ontgaan en waarschijnlijk veel tijd en aandacht hebben gekost. Onlangs antwoordde staatssecretaris Snel op kamervragen dat de Belastingdienst nog niet AVG-proof is. De Belastingdienst heeft zichzelf uitstel gegeven tot 25 mei 2019.
Arbowet per 1 juli 2018
07-06-2018
Op 1 juli 2018 moet u als werkgever klaar zijn voor de nieuwe Arbowet. Zo moet u een basiscontract hebben dat ondersteuning regelt bij uw arbo- en verzuimbeleid. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur.
Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan
07-06-2018
Begeleidt u in uw bedrijf een leerling of student? Dan kunt u tot 17 september 2018 de subsidie praktijkleren aanvragen voor het school-, studiejaar 2017/2018. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.
Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel
07-06-2018
In de pers is een oproep gedaan om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017. Deze heffing wordt met ingang van 2017 op een andere manier berekend dan tot en met 2016. De lopende procedures over de jaren tot en met 2016 kunnen dus niet beslissend zijn voor 2017 (en later). Anders dan voorheen dient ieder bezwaar individueel te worden ingediend.
Werknemer steelt en legt terug: ontslag?
24-05-2018
Een medewerker werkt in het depot van een koeriersbedrijf. Hij behandelt een beschadigde doos met pakjes decoupeerzaagbladen. Daarbij steekt hij drie pakjes bij zich. Kort daarna hoort hij van een collega dat er een onderzoek komt naar de incomplete inhoud van de doos. Dan laat hij onopvallend de drie pakjes vallen, ‘vindt’ ze en levert ze in. In een gesprek met de bedrijfsrecherche geeft hij alles toe, waarna hij door de werkgever op staande voet wordt ontslagen. Terecht?
Managementvergoeding loon of winst?
24-05-2018
Een zzp-er ontwikkelt innovaties van kunststoffen. Namens een eigen management-BV in oprichting sluit hij met een kunststofbedrijf een managementovereenkomst voor vijf jaar tegen een vaste maandelijkse vergoeding van € 8.000. Hij wordt geacht ten minste vier en een halve dag voor het kunststofbedrijf te werken. De management-BV wordt echter niet opgericht. De vergoeding wordt in de aangifte verantwoord als winst uit onderneming, met toepassing van de ondernemersfaciliteiten. Na een boekenonderzoek legt de Belastingdienst navorderingsaanslagen op.
Heeft vader een auto cadeau gekregen?
24-05-2018
Een vader kreeg van de Belastingdienst onverwacht een aanslag schenkingsrecht. Hij zou van zijn, inmiddels overleden, zoon een auto ter waarde van € 55.000 geschonken hebben gekregen. Dat zou volgens de Belastingdienst blijken uit een brief van de adviseur die voor de erfgenamen de aangifte erfbelasting verzorgde. Volgens de vader was er echter sprake van ruil van ongeveer gelijkwaardige auto’s. De Belastingdienst vindt het nodig om deze zaak voor de rechter te brengen.
Werkgever haalt auto op bij ziekte
24-05-2018
Twee managers zijn tegelijk bij een bedrijf gestart op basis van een jaarcontract. Ze melden zich na circa drie maanden allebei ziek. De bedrijfsarts stelt arbeidsongeschiktheid vast en adviseert mediation. Binnen twee weken laat de werkgever van beide managers de ter beschikking gestelde bedrijfswagens en de sleutels van het bedrijf ophalen. Ze starten een kort geding.
Vervanging kleine ondernemersregeling BTW
17-05-2018
Het is de bedoeling dat de huidige kleine ondernemersregeling in de BTW per 1 januari 2020 wordt vervangen door een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. Voor toepassing van de huidige regeling moet de ondernemer allerlei (her)berekeningen maken. De nieuwe regeling gaat uit van een simpele omzetgrens. Als de ondernemer daar onder blijft, kan hij kiezen of hij de regeling toepast. Wat betekent dit in de praktijk?
Meld tijdig betalingsonmacht bij pensioenfonds
17-05-2018
Om niet hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor niet betaalde pensioenpremies, moet u tijdig melding doen van betalingsonmacht bij uw pensioenfonds. Maar stel, u heeft in december van een jaar deze melding gedaan, moet u dan voor de premiebetalingen in het volgende jaar in dat jaar een nieuwe melding doen? De Hoge Raad, de hoogste rechter, 
Compensatie bevallen onderneemsters
17-05-2018
Vorig jaar augustus berichtten wij u dat het UWV onderneemsters moet compenseren die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. In die periode bestond er namelijk – ten onrechte – geen regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor vrouwen die anders werkten dan in loondienst.
Tijdig contracten aanpassen met nieuwe betalingstermijn
17-05-2018
Grote ondernemingen wachtten in het verleden lang met het betalen van de facturen van mkb-bedrijven en zzp’ers. Grote ondernemingen zijn rechtspersonen die op twee achtereenvolgende balansdata aan twee van de drie volgende criteria hebben voldaan: • de waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt meer dan € 20 miljoen; • de netto-omzet bedraagt meer dan € 40 miljoen; • het gemiddeld aantal werknemers bedraagt meer dan 250. Om te zorgen dat grote ondernemingen de facturen van mkb-bedrijven en zzp’ers sneller betalen, geldt voor hen sinds 1 juli 2017 een maximale betalingstermijn van 60 dagen vanaf de factuurdatum. Deze termijn gold direct voor
Hoge aanslag schenkbelasting, wat nu?
28-02-2018
Stel, uw oudtante vindt het goed dat u haar woning koopt voor € 100.000 onder de werkelijke waarde. U gaat samen naar de notaris en u krijgt de woning op naam. Even later ontvangt u een aanslag schenkbelasting van ruim € 27.000. U en uw oudtante hielden rekening met een bedrag van circa € 15.000. Kunt u er nog iets aan doen?
Uitbetalen en uitruilen overuren
23-02-2018
U moet sinds 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Daarnaast gelden er sinds 1 januari 2018 nieuwe regels voor het uitruilen van loon voor overuren die tegen het wettelijk minimum loon worden betaald. Zo mag u het overwerkloon in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen
Trouwen in 2018 en samen al aandelen in de B.V.
23-02-2018
Willen u en uw partner in 2018 in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan en hebben u en uw partner samen aandelen in een bv? Heeft de inwerkingtreding per 1 januari 2018 van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen dan ook voor u gevolgen?
Nieuwe regels payrolling stapje dichterbij
23-02-2018
Het zat er al een tijdje aan te komen dat de regels voor payrolling zouden worden aangepast. Dat lijkt nu een stapje dichterbij te zijn gekomen met de indiening van een initiatiefwetsvoorstel hierover bij de Tweede Kamer eind vorig jaar. Uitgangspunt daarin is dat de rechten van payrollmedewerkers gelijkgesteld worden aan de rechten van medewerkers die bij de opdrachtgever zelf in dienst zijn.
Aftrek hypotheekrente bij recreatiewoning
31-01-2018
Uw recreatiewoning wordt meestal als vermogen belast in Box 3. U betaalt inkomstenbelasting over de waarde verminderd met de eventuele financieringsschuld. Als u uw recreatiewoning met een lening financiert, kunt u dus de rente niet in aftrek brengen van uw Box 1-inkomen uit onderneming of arbeid. Maar wat als de vakantiewoning is aan te merken als uw eigen woning?
Terugvragen BTW op onbetaalde fakturen
31-01-2018
Hebt u klanten met (deels) onbetaalde facturen waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen
Trouwen in 2018 en uw onderneming
31-01-2018
Heeft u of uw partner een onderneming en wilt u in 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? In dat geval wilt u wellicht weten of de inwerkingtreding per 1 januari 2018 van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen gevolgen heeft voor uw onderneming.
Overleg vervanging Wet DBA begonnen
31-01-2018
Minister Koolmees (SZW, foto) en staatssecretarissen Snel (Financiën) en Keijzer (EZK) ontvangen woensdag belangenorganisaties en bonden om te spreken over mogelijkheden ter vervanging van de Wet DBA. Van eensgezindheid is geen sprake Een aantal samenwerkende ZZP-organisaties ziet weinig heil in de kabinetsplannen.
Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?
22-12-2017
In veel bedrijven zijn de verlofaanvraag en verlofregistratie niet gekoppeld aan de urenadministratie. Soms is er geen urenadministratie. In beide gevallen kunnen opgenomen verlofuren in de beleving van werknemer afwijken van wat de werkgever heeft geregistreerd. Dat verschil gaat over geld. Met name bij einde dienstverband kan dit hard gespeeld worden. Zo ook in een recente rechtszaak. In deze zaak waren partijen....
Update kabinetsplannen zzp-ers
21-12-2017
In een kamerbrief heeft minister Koolmees een update gegeven over de aanpak van de plannen uit het regeerakkoord. De meeste arbeidsmarktmaatregelen moeten in 2020 ingaan. Dat betekent dat in 2018 wetvoorstellen zullen verschijnen. Een akkoord met de sociale partners zit er voorlopig niet in. Over het thema zzp-er komt het volgende naar voren....
Milieu-investering te laat aangemeld
21-12-2017
Een ondernemer koopt op 23 februari 2013 een energiezuinige auto. Op 4 april 2014 meldt hij de investering schriftelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO laat hem weten dat deze melding alleen nog digitaal kan. Op 28 april 2014 meldt de ondernemer nogmaals, nu via het elektronische loket. Tot zijn schrik ontvangt hij op 20 mei 2014 de mededeling dat de investering niet tijdig is gemeld. Heeft hij nu toch recht op vervroegde afschrijving milieu-investeringen en milieu-investeringsaftrek?
Zonnepanelen en BTW-correctie
21-12-2017
Een ondernemer heeft een woning met kantoorruimte laten bouwen. De BTW heeft hij volledig afgetrokken. Het privégebruik bedraagt volgens afspraak met de Belastingdienst 77,68%. Op die basis vindt elk kwartaal netjes een BTW-correctie plaats. In 2014 laat hij zonnepanelen op het dak plaatsen. In zijn kwartaalaangifte gaat de ondernemer daarna uit van 33% zakelijk gebruik van de woning. Hij vindt dat het zakelijk gebruik van de woning door de installatie van de zonnepanelen is toegenomen. Daar is de Belastingdienst het niet mee eens.
Nabetaling van 13 jaar vakantiegeld bij schijnzelfstandige
13-12-2017
Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op commissiebasis. Vakantie was dus voor eigen rekening. Tegen zijn pensioen claimde de timmerman echter uitbetaling van het vakantiegeld dat hij in die dertien jaar niet had ontvangen. Tijdens de rechtszaak hierover kwam vast te staan dat hij al die jaren eigenlijk in dienstbetrekking had gewerkt. De zaak wordt uitgeprocedeerd...
Papieren schenking luistert nauw
13-12-2017
Ouders kunnen aan hun kinderen bedragen schenken zonder ze uit te betalen. Ze blijven deze bedragen dus schuldig aan hun kinderen. Het vermogen van de ouders daalt, dat van de kinderen stijgt. Toch blijft de beschikkingsmacht bij..
Hoort lening verstrekt uit vriendschap tot ondernemingsvermogen?
13-12-2017
Een ondernemer verstrekt in 2011 uit vriendschap een lening van € 36.000 aan een vennootschap onder firma. Er moet € 6.000 per jaar worden afgelost, maar er worden geen zekerheden gesteld. In 2013 waardeert de ondernemer zijn vordering met € 12.000 af wegens oninbaarheid. De inspecteur weigert de afwaardering,
ZZP - tarieven stijgen niet?
30-11-2017
Ondanks de aantrekkende economie lijken de tarieven van zzp'ers niet mee te stijgen. Het gemiddelde zzp-tarief blijft ook in 2017 steken op 43 euro wat gelijk is aan het gemiddelde van vorig jaar. Hoofdkraan.nl baseert haar cijfers op
Arbeidsongeschiktheidsverzekering?
27-11-2017
U heeft vast wel eens nagedacht over de gevolgen van mogelijke arbeidsongeschiktheid. In die omstandigheid krijgt u niet alleen te maken met een forse inkomensachteruitgang, maar ook met extra zorgkosten. Veel hangt dan af van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen, zodat zichtbaar is wat er gebeurt wanneer u onverhoopt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Let wel, 1 op de 7...
Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen
24-11-2017
Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018 is 1 januari aanstaande. U hebt dus nog een paar weken om over 2018 belasting te besparen in Box 3. Dat kunt u doen door uw vermogen in Box 3 te verlagen. We geven een opsomming van enkele veel toegepaste maatregelen. Als u flinke uitgaven voor persoonlijke doeleinden wilt gaan doen....
Oudere auto van de zaak voordelig?
24-11-2017
Voor de meeste niet-elektrische auto’s die in 2017 op kenteken zijn gezet, is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde. Uit cijfers van de Bovag blijkt dat steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een auto die ouder is dan 15 jaar, een zogenaamde youngtimer. Het gaat inmiddels naar schatting om bijna 50.000 auto’s. Wat is hiervan de reden?
Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?
24-11-2017
Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Hoe gaat dat precies?
Hoge of lage sectorpremie WW?
14-11-2017
Werkgevers in Nederland zijn ingedeeld in 69 sectoren. Er zijn 63 sectoren met een uniforme sectorpremie. Zes sectoren kennen gedifferentieerde premies. Dat zijn de sectoren uitzendbedrijven, agrarische bedrijven, bouw, horeca, culturele instellingen en schildersbedrijven. Werkgevers in deze sectoren hebben zelf invloed op de hoogte van hun premie. Mogelijk gaat dat ook voor andere sectoren gelden. Hoe zit dat?
Koeriersfirma, geen loondienst
14-11-2017
Een koeriersbedrijf heeft de rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF). Een vennoot heeft de dagelijkse leiding en de vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer. De overige 60 vennoten zijn chauffeur. Alle 61 vennoten zijn fiscaal ondernemer, totdat de Belastingdienst na zes jaar een ander standpunt inneemt. De chauffeurs zouden ineens in loondienst zijn bij de VOF. Er volgen naheffingsaanslagen van bijna 3,5 miljoen euro. De rechter wordt ingeschakeld.
30 jaar later… alsnog claim opgebouwde pensioenrechten
14-11-2017
Hoe belangrijk het is om bij een echtscheiding de afspraken over de verdeling van pensioenaanspraken goed vast te leggen, blijkt uit een zaak waarover onlangs de rechter besliste. Een man en een vrouw zijn van elkaar gescheiden in 1986.
Minder vennootschapsbelasting betalen
14-11-2017
Uw BV gaat minder vennootschapsbelasting betalen. Maar nog niet volgend jaar. De aangekondigde verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting
Kosten total body scan aftrekbaar?
14-11-2017
U leeft bewust gezond, u eet gezond en u sport regelmatig. U voelt zich prima. Voor de zekerheid laat u een total body scan maken. In de aangifte inkomstenbelasting brengt u de kosten daarvan, inclusief reiskosten, in aftrek als specifieke zorgkosten. Logisch, zo vond een belastingplichtige. De Belastingdienst schrapte echter de aftrek. Wat zei de rechter?
Boetiek blijft dicht, aftrek opstartkosten?
14-11-2017
De echtgenote van een ondernemer start een eigen kledingboetiek gericht op de werkende zakelijke vrouw. Ze huurt winkelruimte, laat die mooi inrichten en koopt voorraad in. Haar man schiet € 20.000 opstartkosten voor. Na enkele maanden strandt het huwelijk. De financiering droogt per direct op. Een deel van de bestelde voorraad wordt daarom niet geleverd en de winkel blijft dicht. De Belastingdienst weigert aftrek van de opstartkosten. Mevrouw gaat naar de rechter.
Is uw administratie klaar voor het jeugd - LIV?
24-10-2017
Sinds 1 juli 2017 is de leeftijdsgrens voor het volwassen wettelijk minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar en is het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen verhoogd. In 2018 kunt u recht hebben op
Overbedelingsschuld aan uw kinderen
24-10-2017
Stel, u bent gehuwd en heeft kinderen. Als u overlijdt en er is geen testament, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke verdeling. De nalatenschap wordt dan automatisch toebedeeld aan uw langstlevende partner. De kinderen hebben dan
Meld werknemer 'ziek uit dienst' ook aan uw verzekeraar
24-10-2017
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en gaat uw werknemer ziek uit dienst? In dat geval raakt deze werknemer bij u uit beeld. Dat geldt ook voor zijn verzuimverzekering en -registratie. Vraagt deze ex-werknemer
vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017
24-10-2017
De vernieuwde Arbowet is op 1 juli jl. in werking getreden. De wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor uw werknemers, benieuwd wat dit voor u inhoud?
belasting op vermogen (voorstel regeerakkoord Rutte III)
12-10-2017
U betaalt straks minder inkomstenbelasting over uw vermogen. Het heffingsvrije vermogen gaat namelijk omhoog naar 30.000 euro per persoon (60.000 euro voor fiscale partners). Bovendien wordt binnen de huidige systematiek (gemiddeld) sneller aangesloten bij het werkelijke rendement. Voor het
Ontslag, flex, vast en ziekte (voorstel regeerakkoord Rutte III)
12-10-2017
Het ontslagrecht wordt iets versoepeld. Een rechter mag straks problemen in de arbeidsrelatie toetsen op basis van een combinatie van meerdere ontslaggronden. Nu dient een ontslaggrond, bijvoorbeeld disfunctioneren, op zichzelf voldoende reden op te leveren voor ontslag. De transitievergoeding gaat vanaf de eerste werkdag gelden: elk jaar
Zzp-ers hoe nu verder (voorstel regeerakkoord Rutte III)
12-10-2017
Er komt een nieuwe regeling. Als een zzp-er tegen een laag tarief bij een opdrachtgever ofwel langer dan drie maanden werkt ofwel reguliere bedrijfsactiviteiten verricht, geldt dat als arbeidsovereenkomst. Wat is een laag tarief? Dat wordt nog vastgesteld op basis van 125 procent van het wettelijk minimumloon of de laagste cao-schalen. Waarschijnlijk
Fiscale lasten verlichting (voorstel regeerakkoord Rutte III)
12-10-2017
Er komen in de inkomstenbelasting twee belastingschijven: een basistarief van 36,94 en een toptarief van 49,5 procent. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan omhoog. Daar staat tegenover dat aftrekposten zoals de hypotheekrente en de zelfstandigenaftrek maximaal worden verrekend tegen het basistarief.
Voordeel bij aannemen oudere werknemer
13-09-2017
Als u een werknemer aanneemt van 56 daar of ouder die uit een uitkeringssituatie komt, krijgt u mogelijk premiekorting. In 2018 wordt die korting vervangen door een loonkostenvoordeel. Het voordeel bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar. Voor een werknemer kunt u het voordeel maximaal drie jaar ontvangen. Het totale bedrag per werknemer is dus € 18.000.
Verzoek teruggaaf buitenlandse btw
13-09-2017
Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2016 buitenlandse btw in rekening gebracht? Die btw kunt u terugvragen via de Belastingdienst. Hiervoor moet worden ingelogd op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst
Bevallingsuitkering zzp-ers
13-09-2017
In Nederland hadden zwangere vrouwelijke zzp-ers in de periode van 1 augustus 2004 tot 4 juni 2008 door een wetswijziging geen recht op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering. En aantal vrouwen heeft hiertegen procedures aangespannen. Daarover heeft de rechter zich nu een definitief uitgesproken. Uit het VN-Vrouwenverdrag volgt dat iedere vrouw die - al dan niet in loondienst - arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.
Huis onder water: restschuldregeling vervalt
13-09-2017
Stel uw huis staat onder water. Na verkoop van uw huis zou een schuld resteren. Omdat deze restschuld geen eigen woningschuld is, kunt u de rente niet aftrekken. Daardoor wordt het voor u lastiger om door te stromen naar een nieuwe woning. Om dit gevolg te voorkomen is in 2012 een tijdelijk crisismaatregel ingevoerd: de rente op de restschuld is maximaal 15 jaar toch aftrekbaar. De maatregel loopt op 31 december 2017 af.
Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018
22-07-2017
Het kabinet vindt het belangrijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen. Daarom verlengt het kabinet de opschorting van de handhaving van 1 januari 2018 tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de huidige opschorting van de handhaving geldt deze niet voor kwaadwillenden.
Gewijzigde Arbowet op 1 juli in werking
22-07-2017
Werkgevers krijgen per 1 juli aanstaande te maken met een gewijzigde Arbowet. Zo moet de bedrijfsarts voortaan iedere werkplek kunnen bezoeken. Ook heeft iedere werknemer direct toegang tot de bedrijfsarts voor een arbeidsomstandighedenspreekuur. Medezeggenschapsorganen krijgen meer instemmings- en informatierechten rond arbodienstverleners en preventiemedewerkers. Bovendien krijgen medewerkers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
Forfaitaire verhuiskostenaftrek voor ondernemer
22-07-2017
Een ondernemer, uitbater van een café, verhuist naar een woning met een berging. Die gebruikt hij voor vriezers en koeling waarvoor in zijn café te weinig plaats is. Zijn oude woning had daarvoor te weinig bergruimte. In de aangifte vergeet de oude adviseur aftrek van verhuiskosten. De nieuwe adviseur van de ondernemer claimt echter een forfaitaire aftrek van € 7.750 vanwege de kosten voor het overbrengen van zijn inboedel. De Belastingdienst weigert de aftrek. Partijen gaan naar de rechter.
Fiscale aftrek scholingsuitgaven pas afgeschaft per 2019
22-07-2017
Eind 2016 heeft het kabinet voorgesteld de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2018 te schrappen en te vervangen door een regeling met scholingsvouchers. Na de verkiezingen is dit wetsvoorstel controversieel verklaard. Een nieuw kabinet bepaalt dus wat er mee moet gebeuren. Er is onzekerheid over de vraag of 2017 nu het laatste jaar is waarin de aftrek kan worden geclaimd. Daarom is besloten de eventuele afschaffing niet eerder te laten ingaan dan per 2019.
Schadelijke virussen
28-06-2017
Onze IT beheerder Altronic heeft ons geïnformeerd over het rondwarende virus waardoor reeds diverse grote onderneming plat zijn komen te liggen. Zo ligt bijvoorbeeld de containerterminal APM volledig plat, schade niet te overzien. Het leek is goed om dit bericht en de manier waarop u uw computers kunt updaten met u te delen. Via onderstaande link kunt u het pdf document downloaden, doe er uw voordeel mee.
Beleggen of ondernemen?
28-06-2017
Het blijft lastig, de grens tussen ondernemen en beleggen bij onroerend goed. Belangrijk fiscaal verschil: tot 52% belasting over de winst bij verkoop. Stel, u maakt er jarenlang een gewoonte van onroerende zaken te kopen met ernstig achterstallig onderhoud. Dat doet u deels met geleend geld. U knapt de panden zelf op en verhuurt ze vervolgens. Ook verkoopt u af en toe opgeknapte panden. Gemiddeld komt u op een bezit van circa 50 panden. Bent u belegger of onroerend goedondernemer?
Concurrentiebeding te ruim?
28-06-2017
Een rayonleider bij de Action heeft in zijn arbeidsovereenkomst een zeer ruim concurrentiebeding staan. Kort gezegd mag hij zonder toestemming niet gaan werken voor een onderneming die soortgelijk is aan de Action, waaronder in ieder geval is inbegrepen de discount of value retail branche. Hij zegt zijn contract op met de mededeling dat hij bij een drogisterij aan de slag wil. Daarvoor krijgt hij geen toestemming. De rayonleider is van mening dat de drogisterij-formule niet concurreert met die van Action. Partijen eindigen bij de rechter.
Rijlessen aftrekbaar als scholingsuitgaven?
28-06-2017
Iemand heeft een baan, maar geen rijbewijs. Hij voorziet dat voor behoud van zijn functie toch een rijbewijs nodig is. Dus hij gaat rijlessen volgen. Dit overkwam een mantelzorger. Hij had de zorg voor iemand met een eigen auto, die echter binnen afzienbare tijd niet meer zelf zou kunnen autorijden. Kan de mantelzorger nu de kosten van de rijlessen in aftrek brengen als scholingsuitgaven? De rechter besliste dat
Wetsvoorstel partneralimentatie gewijzigd
07-06-2017
In 2015 is een wetsvoorstel ingediend om partneralimentatie eenvoudiger te berekenen en de duur te beperken. Onlangs is dit voorstel aangepast. De begrippen behoefte en draagkracht worden vastgelegd. De behoefte komt op 60 procent van het netto gezinsinkomen verminderd met de kosten van de kinderen. Er komen tabellen voor de kosten van de kinderen en de berekening van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Wat wordt de voorgestelde duur van de partneralimentatie?
Medewerker ziek: wat mag u registreren?
07-06-2017
Een werkgever registreerde bij ziekmelding van een werknemer aard en oorzaak van de ziekte. Dat mag niet. Aard en oorzaak van de ziekte mag de werkgever niet vragen en al helemaal niet vastleggen. Werkgevers mogen alleen gegevens vragen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de verplichting om loon door te betalen en hoe het verder moet met de werkzaamheden. Wat betekent dat?
Ondernemerswoning op de balans?
07-06-2017
Een bouwondernemer koopt een perceel met daarop een grote bedrijfshal en een woning. In de woning gebruikt hij een kamer (minder dan 10% van de woning) voor administratie van het bedrijf. De kamer wordt ook privé gebruikt. De ondernemer wil de woning op de fiscale balans zetten. Waarschijnlijk verwacht hij geen grote waardestijging, en zo kan hij eventueel verlies in de toekomst ten laste van zijn fiscale winst brengen. De Belastingdienst gaat niet akkoord en partijen eindigen bij de belastingrechter.
Bent u echt ondernemer ?
07-06-2017
Een IT-consultant staat ingeschreven in het Handelsregister met als activiteiten: advisering op het gebied van informatietechnologie en consultancy en een handel in dataopslagsystemen. Hij claimt de fiscale voordelen van ondernemerschap voor inkomstenbelasting en omzetbelasting. De Belastingdienst weigert en partijen belanden voor de fiscale rechter.
Lage-Inkomensvoordeel 2017
01-05-2017
Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe tegemoetkoming in werking getreden: het Lage-Inkomensvoordeel (LIV). U kunt daar gebruik van maken, als u op of na 1 januari 2017 werknemers in dienst heeft of neemt uit de twee laagste inkomensgroepen.
ZZP-ers: voortgang nieuwe regels
01-05-2017
Op korte termijn wordt het onderzoek naar de herijking van de arbeidsovereenkomst aan de informateur aangeboden. Het gaat in op de begrippen gezagsverhouding en vrije vervanging. Het rapport kan dan in de formatieonderhandelingen worden gebruikt. De handhaving door de Belastingdienst blijft, behalve voor kwaadwillenden, tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort.
Belasting op vermogen 2018 en 2019
01-05-2017
Met ingang van 2017 gelden er twee tarieven voor de belasting op uw vermogen in Box 3. Het lage tarief ( 1,63%) is bedoeld voor sparen en het hogere (5,39%) voor beleggen. Naarmate uw vermogen hoger is, wordt u verondersteld meer te beleggen en betaalt u meer in het hogere tarief. Over een vermogen tot € 75.000
BTW-nummer op uw website
01-05-2017
Bezoekers van uw website moeten eenvoudig kunnen vinden wat voor bedrijf u hebt, waar het gevestigd en ingeschreven is, en hoe ze contact kunnen opnemen. Als ondernemer bent u verplicht uw btw-nummer op uw website te vermelden. Voor eenmanszaken dient zich een probleem aan.
Thuis blijven en toch salaris eisen?
06-04-2017
Een werkneemster met een tijdelijk contract meldt zich ziek. Ze geeft aan dat ze situationeel ziek is en daarom niet meer komt werken. Haar baas nodigt haar uit voor een gesprek en geeft aan tot dat gesprek geen loon te betalen. Het gesprek loopt vast, mevrouw blijft thuis zonder loon en het contract loopt af. Dan vordert mevrouw achterstallig salaris over de periode waarin ze thuis bleef.
Kledingvoorschriften werkgever en discriminatie
06-04-2017
Een werkgever verbiedt zijn werknemers om op het werk zichtbare tekenen te dragen van politieke, filosofische of religieuze overtuiging. Dit verbod houdt verband met de noodzakelijke neutraliteit die het bedrijf naar haar klanten wil uitstralen. Een werkneemster is het hier niet mee eens en wenst met hoofddoek op het werk te verschijnen. Over deze gevoelige kwestie heeft de hoogste Europese rechter zich onlangs uitgesproken.
Diners in restaurant van klant aftrekbaar?
06-04-2017
Een ondernemer met een man-vrouwfirma dineert zeer regelmatig met zijn vrouw buiten de deur. Dat doen ze in restaurants van hun klanten. De bonnetjes worden netjes bewaard en geboekt op verkoopkosten. De Belastingdienst bestrijdt de zakelijkheid van deze kosten en corrigeert de aangifte. Gelet op de omvang van de uitgaven en het aantal keren dat bij dezelfde restaurants wordt gegeten zou 75% van de uitgaven privé zijn. Wat beslist de rechter?
Hobby-uitvinder start bedrijf
06-04-2017
Stel, u ontwikkelt in uw vrije tijd een nieuw product. Daarvoor maakt u € 5.000 aan ontwikkelingskosten. Het bedrijf waar u werkt, mag uw product gebruiken zonder tegenprestatie. Zo ontdekt u telkens verbeterpunten, die u doorvoert en weer laat testen. Uiteindelijk hebt u een volwaardig product met een waarde van € 250.000. U start een eigen bedrijf met op de balans het zelf ontwikkelde product. Tegen welke waarde komt het op uw balans? Dus: welke waarde geldt als basis voor de berekening van uw fiscale winst?
Zonnepanelen en investeringsaftrek
06-04-2017
Als ondernemer kunt u investeringsaftrek claimen over investeringen in zelfstandige bedrijfsmiddelen. Hoe zit dat met zonneboilers, zonnecollectoren en zonnepanelen? Zijn dat zelfstandige bedrijfsmiddelen of worden ze, zodra ze gemonteerd zijn, onderdeel van het bedrijfspand? In een goedkeuring heeft Staatssecretaris Wiebes deze vraag beantwoord.
Te lage WOZ-waarde, wat nu?
27-03-2017
Stel, u wilt uw huis binnen een jaar of twee voor een mooie prijs verkopen. En nu valt er een WOZ-beschikking in de brievenbus met daarin een waarde van slechts 75% van die mooie prijs. Fiscaal gunstig, maar gezien uw verkoopplannen niet. WOZ-waarden zijn immers openbaar. Daarom wilt u bezwaar maken tegen de in uw ogen te lage WOZ-waarde. Kan dat eigenlijk, en zo ja, wat zijn de gevolgen?
Definitief einde pensioenopbouw eigen BV
27-03-2017
Per 1 april aanstaande valt definitief het doek voor pensioenopbouw in eigen beheer bij de eigen BV. DGA’s moeten de komende periode een keuze maken: het opgebouwde pensioen bevriezen, afstempelen en afkopen, of afstempelen en omzetten in een oudedagsverplichting. De keuze heeft hoe dan ook grote financiële consequenties voor de BV, de DGA en zijn (ex)partner(s). De calculatie en afweging zijn helaas verre van eenvoudig.
Ontslag na doorsturen klantgegevens
27-03-2017
Een werknemer krijgt in een moeilijk gesprek te horen dat zijn baas van hem af wil. In dat gesprek krijgt hij ook een voorstel. Terug op zijn werkplek stuurt de werknemer vertrouwelijke klantgegevens door naar zijn eigen, zakelijke, mailadres. De werkgever komt daar achter en ontslaat de werknemer vervolgens op staande voet. Met de gegevens uit de mail kan de werknemer immers na ontslag onrechtmatig gaan concurreren. Hoe loopt dit af?
Tijdelijk andere leaseauto: dubbele bijtelling?
27-03-2017
U rijdt zakelijk en privé in een kleine, energiezuinige auto van de zaak met een lage bijtelling. Met deze hoofdauto draagt u bij aan een schoner milieu. Van uw werkgever mag u voor de vakantie of voor langere ritten tijdelijk gebruik maken van een grotere, minder energiezuinige, auto. Goed geregeld?
‘Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?’
01-03-2017
Deze maand valt de jaarlijkse WOZ-beschikking weer bij u op de deurmat. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning op de peildatum 1 januari 2016 vermeld. Op basis van deze WOZ-waarde wordt uw aanslag voor de onroerende zaakbelastingen voor dit jaar vastgesteld. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang.
Eerste hulp bij een verlofaanvraag
01-03-2017
Werkgevers en werknemers raken regelmatig de weg kwijt in het woud aan bijzondere verlofregelingen. We hebben regels voor zwangerschaps- of bevallingsverlof, kraamverlof voor partners, ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof en adoptie- of pleegzorgverlof. Bestaat recht op verlof voor verzorging van een naaste bij ziekte? En als het de buurvrouw betreft?
Rapport KvK: zzp-ers en hun opdrachten
01-03-2017
De KvK heeft in december 2016 een onderzoek gehouden onder zelfstandige professionals. Meer dan negen op de tien zzp-ers werken voor meer dan één opdrachtgever. Ze voelen zich ondernemer en denken dat ze aan de criteria van de wet DBA voldoen. Ze geven echter aan dat hun opdrachtgevers juist onzekerder worden
Verhuur garageboxen en BTW
01-03-2017
Als hoofdregel is de verhuur van onroerende zaken vrijgesteld van BTW. Verhuur van afzonderlijke parkeerruimte voor voertuigen vormt hierop een uitzondering. In een woonwijk verhuurt een VOF zelfstandige garageboxen aan particulieren. De VOF brengt daarbij geen BTW in rekening. Volgens de VOF is immers sprake van
Innovatiekrediet
01-03-2017
U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële slagkracht? Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase.
Subsidie bevordering Nederlandse taalvaardigheid
07-02-2017
Heeft uw cliënt hoger en/of lager opgeleide werknemers (of uitzendkrachten) in dienst, die de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen? Met een nieuwe subsidieregeling kunt u per werknemer een vergoeding tot € 1.500 ontvangen voor projecten die de taalvaardigheid verbeteren. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer,
Werkgever brandt zich aan burn out
04-02-2017
Een directeur in loondienst meldt zich ziek wegens een burn out. De bedrijfsarts adviseert re-integratie gericht op terugkeer in de eigen functie. De werkgever werkt daar niet aan mee, wil zo spoedig mogelijk van de directeur af en doet hem een voorstel de dienstbetrekking te beëindigen. Al vrij snel ontvangt de directeur slechts 70% van het minimumdagloon in plaats van 100% van zijn salaris. Via een kort geding wordt dat teruggedraaid, maar even later wordt de directeur in een aandeelhoudersvergadering ontslagen uit zijn functie. Hoe loopt het af?
Proefprocedures vermogensinkomsten
04-02-2017
Zoals u weet, ligt de belastingheffing over vermogensinkomsten onder vuur. Er lopen veel proefprocedures tegen deze heffing in Box 3, die uitgaat van een 4%-rendement op risico-arme beleggingen. Deze heffing zou strijdig zijn met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Hoe is de tussenstand bij deze proefprocedures?
Voorkom belastingrente: laat aanslagen direct aanpassen
04-02-2017
Heeft u een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting 2016 ontvangen? Als deze te laag is en u moet uiteindelijk over 2016 bijbetalen, dan betaalt u ook belastingrente. Deze is voor de inkomstenbelasting 4% over het bij te betalen bedrag, en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Wat kunt u hieraan doen?
Bijtelling bij auto's achter het hek
04-02-2017
Een restaurant krijgt een boekenonderzoek naar onder meer het niet verwerken van privégebruik van aan werknemers ter beschikking gestelde auto's in de loonaangiften. Verklaringen geen privégebruik en rittenadministraties ontbreken. Er volgen naheffingsaanslagen over vijf jaar met 20% boete, totaal ruim € 51.000. Volgens het restaurant ziet de Belastingdienst iets over het hoofd.
Verlaagt goede autodeal uw bijtelling?
14-12-2016
Een werkgever schaft voor een werknemer een auto van de zaak aan. Bij de dealer heeft de werkgever stevig onderhandeld. De prijs voor de auto is € 48.850 (inclusief BTW en BPM). Volgens de website van de RDW is de cataloguswaarde veel hoger, € 55.624. Waarover wordt nu de bijtelling voor privégebruik berekend?
Zoek de kwaadwillende opdrachtgever
14-12-2016
In reactie op aanhoudende druk vanuit werkgevers, zzp-ers en de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes onlangs tot drie maal toe een omschrijving gegeven van wat hij nu bedoelt met kwaadwillenden. Dat zijn de opdrachtgevers van zzp-ers die wel degelijk in 2017 al boetes kunnen krijgen.
Afzien van vrijwilligersvergoeding aftrekbare gift?
14-12-2016
Een vrijwilliger is werkzaam bij een stichting met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Die status maakt het mogelijk om giften aan de stichting in aftrek te brengen. In zijn aangifte inkomstenbelasting claimt de vrijwilliger dan ook € 3.000 giftenaftrek. Voor dat bedrag heeft hij afgezien van zijn vrijwilligersvergoeding. De Belastingdienst weigert de aftrek.
Wil de echte ZZp-er opstaan
14-12-2016
Huurt u zzp-ers in of bent u zzp-er? Vier ministeries beraden zich met spoed over uw positie, met hulp van wetenschappers en belangenorganisaties. Politieke standpunten zijn verdeeld. Doe de ondernemerscheck van de Belastingdienst
VOF met zzp-ers of dienstverband?
30-11-2016
Een ondernemer is firmant in een VOF die een rijschool exploiteert. Hij verhuurt de auto’s aan de VOF. Ook stelt hij bedrijfs-en kantoorruimte ter beschikking. Verder krijgt hij een vergoeding voor het regelen van de dagelijkse gang van zaken. De andere firmanten in de VOF zijn rij-instructeur. Hun enige zakelijke activiteit bestaat uit het verzorgen van rijlessen voor de VOF. Is hier sprake van een dienstbetrekking of van ondernemerschap?
Hoger jeugdloon en uw loonkosten
30-11-2016
Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon omhoog. Jongeren gaan uiteindelijk vanaf 21 jaar het wettelijk minimumloon verdienen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee. Zo wordt het risico van leeftijdsselectie beperkt. Werkgevers worden dus geconfronteerd met hogere lasten. Daarvoor neemt het kabinet compenserende maatregelen.
Adempauze zzp-ers
30-11-2016
Zoals bekend, is er veel onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA. Om de onrust te verminderen, heeft Staatssecretaris Wiebes aangekondigd dat de handhaving van de nieuwe regels wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. Dat was 1 mei 2017. Goedwillende opdrachtgevers en zzp-ers krijgen dus ook in 2017 geen boetes. Niet iedereen krijgt uitstel.
Nieuws dat u niet mag missen !
25-11-2016
Onze brochure met volop nieuws hoe u het fiscale jaar uit en het nieuwe jaar in kunt. De brochure staat boordevol tips voor ondernemers en niet ondernemers. Op een aantal artikelen willen wij u wijzen
Ziekmelding via Whatsapp?
16-11-2016
Een werknemer meldt zich ziek via een Whatsappje aan een collega. Ook stuurt hij de werkgever een brief van de huisarts. Maar een ziekmelding volgens de procedure (telefonisch ziekmelden voor 9.00 uur) blijft uit. De werkgever roept de werknemer herhaaldelijk op, maar die reageert niet.
Aftrek huur zzp-ers toch aangepast
16-11-2016
In augustus 2016 besliste de hoogste rechter dat een zzp-er die in zijn huurwoning werkt de gehele huur mag aftrekken met een kleine correctie voor privégebruik. Staatssecretaris Wiebes gaf toen aan dat dit altijd al zo werd behandeld en er dus geen reden was tot aanpassing van de wet. Inmiddels heeft het ministerie sommetjes gemaakt en wordt een reparatiewet voorgesteld
DBA: vol verwachting klopt ons hart
16-11-2016
Staatssecretaris Wiebes komt nog in november 2016 met een brief over de problemen die zijn ontstaan door afschaffing van de VAR. Volgens opdrachtgevers en opdrachtnemers sluiten de begrippen ‘zelfstandige’ en ‘gezagsverhouding’ niet meer aan bij de praktijk van de huidige zelfstandige professional.
Uw R&D-kosten in 2017 verlagen?
16-11-2016
MKB-bedrijven die onderzoek doen naar technologische vernieuwingen kunnen gebruik maken van de WBSO, de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Dat is technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen. Ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur valt er ook onder.
Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2017 verder aangesche
01-11-2016
Volgend jaar worden de bijtellingscategorieën voor de (lease)auto van de zaak verder aangescherpt. Dat staat in het wetsvoorstel Autobrief 2.0 dat op 5 juli jl. is aangenomen door de Eerste Kamer. Er bestaan vanaf 2017 nog slechts twee bijtellingscategorieën
Voorkom naheffing in transitieperiode tot 1 mei 2017
01-11-2016
Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen van de Belastingdienst tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen of het nodig is om met een modelovereenkomst te werken. U heeft in deze periode wel een inspanningsverplichting;
Afschaffing aftrek scholingsuitgaven
25-10-2016
U kunt nu nog onder voorwaarden scholingsuitgaven in aftrek brengen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Vanaf 2018 wordt deze aftrek afgeschaft.
Afschaffing aftrek uitgaven monumenten
25-10-2016
De onderhoudskosten voor monumentenpanden zijn aftrekbaar tot 80%. Dit geldt zowel voor monumentenpanden die u als eigen woning in gebruik heeft als voor box-3-panden. Vanaf 1 januari 2017 vervalt deze aftrek.
Minder vennootschapsbelasting betalen
25-10-2016
U gaat minder vennootschapsbelasting betalen. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 naar € 300.000 en in 2021 naar € 350.000. Winsten boven deze bedragen blijven belast tegen 25%.
Lage inkomensvoordeel werkgevers
21-10-2016
Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers recht op een vergoeding als ze bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aannemen: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Zo blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-120 procent van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen.
Eén opdrachtgever: ondernemerschap?
21-10-2016
Een zeer actuele vraag: kun je ondernemer zijn als je langere tijd voor dezelfde opdrachtgever werkt? Rechtspraak geeft soms houvast. Een tandarts werkte drie jaar voor dezelfde tandartsenpraktijk, telkens op basis van een nieuwe overeenkomst van opdracht. Maar wat vindt de rechter hiervan??  
Tijdelijk huur betalen voor auto van de zaak
21-10-2016
Een werknemer mag zijn auto van de zaak ook privé gebruiken. Op jaarbasis rijdt hij, buiten zijn vakantie, minder dan 500 kilometer privé. Vanwege een ‘Verklaring geen privégebruik’ houdt de werkgever geen loonheffing in, maar kKan de werknemer de auto voor zijn vakantie huren van de werkgever??
Meldpunt nieuwe regels zzp-ers
21-10-2016
De wet DBA bevat de nieuwe regels voor zzp-ers en opdrachtgevers. Om zicht te krijgen op onvoorziene en ongewenste arbeidsmarkteffecten van deze wet stelt de Belastingdienst in de week van 17 oktober 2016 een meldpunt in.
Nieuwe regeling btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen
18-10-2016
U kunt de btw op oninbare vorderingen onder de huidige regelgeving niet via de reguliere btw-aangifte terugvragen. Heeft u de btw toch teruggevraagd (en gekregen) via de reguliere btw-aangifte? In dat geval mag de inspecteur deze btw bij u naheffen.
Minimum(jeugd)loon stapsgewijs omhoog
18-10-2016
Een 22-jarige werknemer heeft vanaf 1 juli volgend jaar recht op het volledige minimumloon. In 2019 geldt dit voor een werknemer van 21 jaar. Daarnaast wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar verhoogd.
Check uw modelovereenkomst op een onjuist verhaalverbod
18-10-2016
De Belastingdienst heeft overeenkomsten goedgekeurd waarin staat dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Helaas zijn niet alle model overeenkomsten juist geformuleerd door de belastingdienst.
ZZP-ers: geen boetes voor goedwillende ondernemers
07-10-2016
Staatssecretaris Wiebes heeft een plan gepresenteerd om onrust en onzekerheid rond de positie van zzp-ers de komende periode weg te nemen. Hij begint met duidelijk te maken dat goedwillende ondernemers die in redelijkheid conform de modelovereenkomsten werken, geen boetes krijgen. Ook niet ‘als er even iets buiten de lijntjes steekt’. Als de beoordeling van een (model)overeenkomst na 1 mei 2017 nog gaande is, gaat de Belastingdienst ook geen boetes opleggen.
Belastingheffing over vermogen op 1 januari 2017
07-10-2016
De belastingheffing over uw vermogen wijzigt per 1 januari 2017. In 2016 gold een fictief rendement van 4% over de waarde van het vermogen. Het belastingtarief daarover is en blijft in 2017 30%. Per 1 januari 2017 wordt de hoogte van het fictieve rendement echter afhankelijk van de omvang van uw vermogen.
Belasting over vermogensinkomsten in de toekomst
07-10-2016
Het parlement wil de belastingheffing in de toekomst beter laten aansluiten bij het werkelijk rendement. Dat kan volgens Staatssecretaris Wiebes ook. Hij schetst drie varianten. Het is de bedoeling dat het parlement in 2017 een keuze maakt die in 2018 tot een wetsvoorstel leidt. Maar welke varianten kunnen dit zijn?
Erfgenamen beter beschermd
05-10-2016
Bent u erfgenaam, dan kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. Tot 1 september 2016 kon u al onbewust zuiver aanvaarden doordat u spullen van de erflater meenam of een schuld van de erflater erkende. De regeling voor zuivere aanvaarding is nu aangepast
Beperking wettelijke gemeenschap van goederen
05-10-2016
Er ligt een wetsvoorstel om de algemene gemeenschap van goederen te beperken tot het vermogen dat u en uw partner opbouwen tijdens het huwelijk. Vermogen dat u elk had voor het huwelijk, giften en erfenissen die u ontvangt tijdens het huwelijk blijven privévermogen van de partner die deze vermogensbestanddelen ontvangt
bestedingsdatum verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning
30-09-2016
Tussen oktober 2013 en 1 januari 2015 werd de eenmalige extra verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Deze extra verhoogde schenkingsvrijstelling kon – onder voorwaarden - ook worden gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van een eigen woning van de begiftigde.
Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2017 aangescherpt
30-09-2016
Rijdt u in een (zeer) zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20% of 21%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto.
Vraag tijdig voorlopige aanslag en betaal minder box-3-belasting
30-09-2016
Bepaalde belastingschulden komen niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. U kunt hieraan ontkomen door de inspecteur te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen en deze voor het einde van het jaar te betalen.
Subsidie voor preventie maatregelen na overval
16-09-2016
Bent u recentelijk slachtoffer geworden van een woning- of bedrijfsoverval? Dan kunt u nu tot € 1.000 subsidie ontvangen op het nemen van preventieve maatregelen tegen nieuwe overvallen.
Schuiven opdrachtgevers risico af op zzp-er?
16-09-2016
Als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is, krijgt de opdrachtgever mogelijk een naheffing. In overeenkomsten met zzp-ers staat normaliter dat de opdrachtgever de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen op de opdrachtnemer kan verhalen. De zzp-er kan de op hem verhaalde premie volksverzekeringen en loonbelasting vervolgens verrekenen met de inkomstenbelasting. Tot zover is de cirkel rond. Maar waar gaat het mis?
Winst 2016 in BV laten vallen? Actie!
16-09-2016
Is uw winst in 2016 hoger dan verwacht? Dan kunt u deze alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 toerekenen aan een BV. Door het lage vennootschapsbelastingtarief (20%) kan dat fiscaal voordelig zijn. U moet wel voor 30 september in actie komen. Wat kunt u doen?
einde maximering aftrek estra kleding en beddengoed
09-09-2016
Een man heeft een zieke echtgenote voor wie extra gezinshulp nodig is. Hij geeft in zijn IB-aangifte 2013 extra uitgaven aan voor gezinshulp en voor kleding en beddengoed. De inspecteur vindt dat de uitgaven aan extra kleding en beddengoed slechts aftrekbaar is tot het gemaximeerde forfaitaire bedrag van € 775. De man wil echter € 1.000 meer in aftrek brengen.
Einde rente aftrek startersleningen
09-09-2016
De starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en is een aanvullende lening op een normale hypotheek, waardoor starters op de woningmarkt met een laag inkomen in staat worden gesteld om een woning te kopen. Een van na 31 december 2012 hoeft - onder voorwaarden - niet te voldoen aan de annuïtaire aflossingseis
Zakelijke maaltijd van de baas onbelast?
29-07-2016
Ook onder de werkkostenregeling kunt u onbelast zakelijke maaltijden vergoeden of verstrekken aan uw werknemers. Maar wanneer is een maaltijd zakelijk?
Graag een grotere auto tijdens vakantie
27-07-2016
Heeft uw werknemer tijdens de vakantie graag een grotere auto tot zijn beschikking die in uw onderneming aanwezig is, voorkom dan dubbele bijtelling.
zieke werknemer vervangen door zzp-er ?
22-07-2016
Eén van uw vaste krachten is tijdelijk uit de running. U kunt een uitzendkracht inhuren, een zzp-er tijdelijk de werkzaamheden laten verrichten of iemand tijdelijk in dienst nemen. Als u kiest voor de zzp-er, wordt die dan per definitie als werknemer beschouwd, met alle gevolgen van dien? Een belangrijke praktijkvraag.
loonheffing te laat betaald, geen boete
22-07-2016
U weet dat u de loonheffing (en de BTW) op tijd moet betalen. En dat op tijd betekent: bijgeschreven bij de Belastingdienst. Door omstandigheden kan het gebeuren dat u te laat bent. Dan kunt u een betaalverzuimboete krijgen. Maar die krijgt u niet altijd. Hoe zit het ook alweer?
mag belastingdienst uw huisarts bellen?
15-07-2016
In zijn aangifte inkomstenbelasting claimt Marcel aftrek van specifieke zorgkosten. Het gaat om de kosten van vijf diëten. In een bijlage bij de aangifte voegt Marcel als onderbouwing onder meer een handgeschreven verklaring van zijn huisarts. De Belastingdienst besluit de aangifte te controleren en neemt telefonisch contact op met de huisarts. Mag dat zomaar?
oneigenlijkgebruik g-rekening?
15-07-2016
Een opdrachtgever die personeel inhuurt, kent de inhoud van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer/uitlener en het ingeleende personeel niet. Het kan gaan om ter beschikking stellen van een werknemer of van een ZZP’er. Bij inhuur van meer dan één personeelslid tegelijk, kan er ook sprake zijn van een combinatie van werknemers en ZZP’ers.
Verhuur onroerend goed aan onderneming partner
08-07-2016
Francien verhuurt onroerend goed aan haar man, Frank. Hij gebruikt het in zijn bedrijf. In zo’n geval is het onroerende goed geen belegging in Box 3, maar rendabel gemaakt vermogen in Box 1. Dat betekent onder meer dat de waardestijging progressief belast is. Wanneer?
Toch naheffing in overgangsperiode var - DBA
08-07-2016
Over de periode 1 mei 2016 tot en met 1 mei 2017 legt de Belastingdienst aan de opdrachtgever geen naheffingen op, als blijkt dat een zzp-er toch in dienstbetrekking is. Dat is de hoofdregel in de overgangsperiode voor de Wet DBA. Daarop zijn drie belangrijke uitzonderingen. Wanneer kunt u toch over de periode tot 1 mei 2017 met een naheffing worden geconfronteerd?
wetsvoorstel voor pensioen DGA op komst
05-07-2016
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (DGA's) te maken hebben.
mogelijk werktijdverkorting door noodweer
05-07-2016
Land- en Tuinbouwbedrijven in Brabant en Limburg die direct zijn getroffen door het noodweer en daardoor minder werk hebben, kunnen werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen.
liquiditeitsproblemen door water- of hagelschade
02-07-2016
Krijgt u als ondernemer liquiditeitsproblemen als gevolg van wateroverlast of hagelbuien? Onder voorwaarden kunt u als (landbouw-)ondernemer uitstel van betaling vragen voor bepaalde belastingaanslagen.
werknemer ziek tijdens vakantie, wat nu?
02-07-2016
Vaak is er onduidelijkheid hoe werkgever en werknemer dienen te handelen bij ziekte tijdens de vakantie. In het algemeen gaan ziektedagen tijdens de vakantie van een werknemer niet af van de opgebouwde vakantiedagen, maar er zijn voor de werknemer wel spelregels aan verbonden, deze zijn meestal vastgelegd in een verzuimreglement.
Minimumloon per 1 juli 2017
02-07-2016
Minimumloon per 1 juli 2016 bij een werkweek van 40 uur
MKB-kredietcoach en Geldvoorelkaar gaan verdere samenwerking aan
09-06-2016
Het realiseren van kwalitatief goede financieringsaanvragen die daardoor snel geplaatst kunnen worden op het platform van Geldvoorelkaar.nl. Dat is de kracht van de samenwerking tussen Geldvoorelkaar.nl en MKB-kredietcoach. Door de samenwerking krijgen ondernemers die hun aanvraag door een MKB-kredietcoach laten begeleiden binnen een werkdag na indiening te horen of hun aanvraag geschikt is voor het crowdfundingsplatform van Geldvoorelkaar.nl. Daarnaast kunnen ondernemers die zijn afgewezen bij Geldvoorelkaar.nl wegens een incomplete
Privévermogen erfgenaam binnenkort beter beschermd
31-05-2016
Een erfgenaam wordt beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. De regeling voor zuivere aanvaarding wordt namelijk zo aangepast dat daarvan pas sprake is als goederen van de nalatenschap worden verkocht of op een andere wijze worden onttrokken aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een
Meld alsnog S&O-uren anders vervalt WBSO-beschikking 2015
27-05-2016
Bedrijven die in 2015 gebruik hebben gemaakt van de WBSO en/of RDA en hun gerealiseerde S&O-uren nog niet hebben doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), kunnen dit alsnog doen vóór 31 mei 2016. Daarmee voorkomt u dat de WBSO-beschikking 2015 vervalt.
Zzp'ers dupe van gebrekkige info fiscus
26-05-2016
Zelfstandigen worden het slachtoffer van slechte voorlichting door de Belastingdienst. Dat vindt Zelfstandigen Bouw. Volgens de vakbond die zelfstandigen in de bouw vertegenwoordigt, begrijpen veel bedrijven de nieuwe wet op de modelovereenkomst niet goed. Dat zou ertoe leiden dat zzp'ers minder worden ingehuurd.
Versoepeling gebruikelijk-loonregeling voor snellere groei start
25-05-2016
De komende tijd stelt het kabinet 50 miljoen euro beschikbaar zodat zogenaamde startups en scaleups sneller kunnen groeien. Hiervoor wordt de gebruikelijk-loonregeling aangepast.
Innovatief bezig? Vraag WBSO aan
17-05-2016
Als uw werknemers nieuwe programmatuur, processen of producten ontwikkelen, dan kunt u in aanmerking komen voor WBSO. Dat is een korting op de af te dragen loonheffing die wordt verleend op het loonbelastingnummer van uw werknemers. De korting kan oplopen tot 40%. Wilt u snel weten of u als werkgever in aanmerking komt?
Bewijs uw 1.225 uren als ondernemer
17-05-2016
Als ondernemer hebt u bijzondere aftrekposten: de oudedagsreserve, de zelfstandigenaftrek (plus drie jaar startersaftrek) en de MKB-winstvrijstelling. Daarvoor moet u wel wat doen. U moet ten minste 1.225 uren in het kalenderjaar besteden aan uw onderneming. Het gaat om alle uren, niet alleen gefactureerde tijd. Maar u moet ze wel goed bijhouden. Hoe doet u dat?
Uw kinderen op de loonlijst
17-05-2016
Werken uw kinderen (tijdens de vakantie) mee in uw bedrijf? Dan kan het interessant zijn ze een salaris te betalen. Uw bedrijf heeft een aftrekpost. En de kinderen kunnen de ingehouden loonbelasting door de werking van heffingskortingen vaak terugvragen. U moet loonbelasting afdragen over het salaris. Maar voor medewerkende kinderen is dat heel simpel.
Zekerheid na afschaffing VAR
13-05-2016
Opdrachtgevers die met zzp-ers werken, kunnen (deels) zekerheid krijgen door gebruik te maken van goedgekeurde modelovereenkomsten. Hoezo deels? Als bij controle door de Belastingdienst achteraf blijkt dat de werkelijkheid ‘meer dan incidenteel’ afwijkt van het modelcontract, dan kunnen correcties volgen. Zo geeft de staatssecretaris nog eens aan in antwoorden op Kamervragen. Hoe kunt u als opdrachtgever meer zekerheid krijgen?
Moeder huurde woning van kind
13-05-2016
Gerda (78) wil in haar huis blijven wonen, maar het al wel overdragen aan haar zoon, Harm. Hij koopt de woning in verhuurde staat. Een beëdigd taxateur heeft de huur (€ 650 per maand) en de waarde in verhuurde staat (€ 117.000) vastgesteld. De WOZ-waarde (onbewoond) is op dat moment € 221.000. Een jaar later overlijdt Gerda. Harm kan de woning dus vrij en onbewoond verkopen. Een financieel voordeel van ruim € 100.000. Hoe pakt dat fiscaal uit?
Goedkope bedrijfsopvolging bij vastgoed-BV
13-05-2016
Rijke ouders hebben een BV-structuur met in totaal 350 panden, veelal verhuurde winkelpanden. Het vastgoed is grotendeels gefinancierd met vreemd vermogen. Er is personeel in dienst en er worden op projectbasis deskundigen ingehuurd. Ze dragen 1% over aan een kind. Waarom?
Ziek: mobieltje, laptop en auto inleveren?
13-05-2016
Sjaak is ziek. Het ziet er naar uit dat het wel een aantal maanden kan duren. Zijn baas wil na twee weken de ter beschikking gestelde mobiele telefoon, laptop en auto ophalen. Over het gebruik bij ziekte was niets afgesproken. Kan de baas zijn gang gaan?
Vrijstelling winst bij kwijtschelding
06-05-2016
Marijn heeft indirect 40% van de aandelen in Marthijs BV. De BV leent € 150.000 bij de bank, waarvoor Marijn zich borg stelt. Na drie jaar gaat Marijn BV failliet. Marijn voert in dat jaar in zijn aangifte inkomstenbelasting een aftrekpost op van € 150.000 als voorziening uit borgstelling. Marijn wordt een jaar later daadwerkelijk aangesproken door de bank. Uiteindelijk betaalt hij € 30.000 tegen finale kwijting. Dat betekent dat hij de resterende € 120.000 dus nooit meer hoeft te betalen. Volgens de Inspecteur dient de aftrekpost daarom te worden gecorrigeerd met die € 120.000. Marijn beroept zich echter op de kwijtscheldingswinstvrijstelling.
Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard
06-05-2016
Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Dit zegt de Hoge Raad in een recente uitspraak. Wat betekent de uitspraak en wat zijn de gevolgen?
Stel toepassing huidige innovatiebox veilig
06-05-2016
De toegang tot de innovatiebox wordt per 1 juli 2016 beperkt. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk, maar Nederland ontkomt er niet aan. Er is echter overgangsrecht, waarvan Nederland waarschijnlijk gebruik gaat maken.
Nieuwe rapportagetool speciaal voor U!
29-04-2016
AdministratieActueel® de nieuwe rapportage tool speciaal voor u als ondernemer Wij vergelijken zowel financiële als niet-financiële gegevens met elkaar. Hoe dat concreet werkt?
Disfunctionerende werknemer: ontslag zonder verbeterplan
29-04-2016
Een werkgever in de bouw vond dat een projectcoördinator slecht functioneerde. Ze voerden daar gesprekken over, ook over begeleiding en herplaatsing naar een lichtere functie binnen het bedrijf. Deze gesprekken werden vastgelegd. Omdat er geen zichtbare verbetering was, diende de werkgever een ontslagaanvraag in. De werknemer verweerde zich door te stellen dat er nooit een concreet schriftelijk verbeterplan was opgesteld.
Ontslag op staande voet
29-04-2016
Een werknemer bestreed bij de kantonrechter het hem gegeven ontslag op staande voet. De werknemer was op staande voet ontslagen omdat hij op vrijdag zonder opgave van reden niet op het werk was verschenen. Op maandag meldde de werknemer zich ziek. In plaats van zich telefonisch ziek te melden bij de directie, stuurde hij een tekstbericht naar zijn leidingggevende. Na de ziekmelding was hij niet bereikbaar voor de werkgever, volgens de werknemer omdat zijn telefoon kapot zou zijn. Maar hoe denkt de kantonrechter erover
Commissie buigt zich over modelovereenkomst zzp-er
23-04-2016
Staatssecretaris Wiebes van Financiën keurt in zijn besluit van 7 april goed dat de Commissie (Model)overeenkomsten is ingesteld. De Commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (Model)overeenkomsten. De Commissie krijgt toegang tot alle (Model)overeenkomsten die zijn voorgelegd aan de Belastingdienst. Zij toetst de (Model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader.
wetsvoorstel faillissementsfraude aanvaard door 1e kamer
23-04-2016
De Eerste Kamer heeft op 5 april 2016 twee wetsvoorstellen aanvaard die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. Beide maatregelen, die naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden, maken deel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’.
minimumloon 21 jarigen hetzelfde als volwassenen?
23-04-2016
Minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) schaft het minimumjeugdloon af voor jongeren tussen 21 en 23 jaar, want "volwassenen verdienen een volwassen loon", aldus Asscher. Hij presenteerde zijn voorstellen donderdag in Den Haag in aanwezigheid van enkele tientallen enthousiaste actievoerders van de jongerenvakbond van de FNV.
Uitvinden: onderneming of hobby?
23-04-2016
Freek heeft een klusbedrijf. Hij maakt panden na het vertrek van huurders weer klaar voor de verhuur. Daarnaast is hij uitvinder. Zo heeft hij een unieke diervriendelijke insectenvanger ontwikkeld. Het insect wordt elders vrijgelaten in plaats van gedood. Hierop heeft hij octrooi verkregen. Hermien, zijn echtgenote, houdt de (uren)administratie bij. De winst is circa € 800 negatief, maar inclusief zelfstandigenaftrek, startersaftrek en speur- en ontwikkelingsaftrek komt Freek op een fiscaal verlies uit onderneming van ruim € 27.000. De Belastingdienst schrapt dit volledig. Freek gaat naar de rechter.
Disfunctionerende werknemer: te kort verbetertraject?
23-04-2016
Na 35 jaar trouwe dienst krijgt Wim te horen dat hij disfunctioneert. Hij is leidinggevende, maar hem wordt verweten dat hij in zijn functie onvoldoende wordt geaccepteerd door zijn medewerkers. Werkgever en medewerker gaan in gesprek over een verbetertraject in de vorm van coaching gedurende tweemaal drie maanden. Dat wordt goed gedocumenteerd, maar wordt vroegtijdig afgebroken. Hoe denkt de rechter erover?
Hennepplanten thuis: reden voor ontslag?
11-04-2016
De politie doet een inval in het huis van de conciërge van een middelbare school en vindt een kweekbak met 47 hennepplanten. De conciërge wordt drie dagen voor verhoor vastgehouden. Daarna meldt hij zich bij de werkgever en biecht de situatie op.
Leveranciers wel betalen, fiscus niet?
11-04-2016
Bart is directeur van Bart BV. Het gaat slecht met Bart BV. Er zijn grote betalingsachterstanden. Bart moest de laatste maanden kiezen tussen het betalen van leveranciers of de Belastingdienst.
wet hardere aanpak bestrijding fraude bij faillissement
11-04-2016
De Eerste Kamer heeft op 5 april 2016 twee wetsvoorstellen aanvaard die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. Beide maatregelen, gaan naar verwachting op 1 juli 2016 in werking treden.
energiebespaarlening
11-04-2016
Sinds kort is er voor huiseigenaren de mogelijkheid om onder relatief gunstige voorwaarden een lening af te sluiten voor energiebesparende maatregelen aan uw woning.
Voorstel wettelijke vergoeding bij te late betaling
24-03-2016
Er komt een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor leveranciers in het MKB die na 60 dagen nog niet zijn betaald door grote ondernemingen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel hiertoe.
Belangrijke wijziging in de tabel loonheffiing
21-03-2016
De staatssecretaris van Financiën heeft per 1 april nieuwe loonbelasting- en premietabellen vastgesteld. Deze tabellen vervangen per 1 april 2016 enkele tabellen die met ingang van 1 januari 2016 zijn vastgesteld.
Broer fiscaal slachtoffer van moederliefde?
21-03-2016
Moeder Thea (82) heeft in de loop der jaren geld geleend aan haar ondernemende, maar verre van succesvolle zoon Ruud. Tot de nalatenschap van Thea behoort een vordering van € 725.000 op Ruud. Bert beweert dat de vordering helemaal niets waard is. Hij wil er absoluut geen erfbelasting over betalen. De Belastingdienst denkt daar anders over.
Kilometer administratie in orde?
21-03-2016
De BV van Ferdinand beschikt over een BMW en twee Audi’s. Het privégebruik van de BMW wordt maandelijks voor de loonheffing bijgeteld. Ferdinand rijdt ook in de Audi’s, maar daarvoor wordt niets bijgeteld. De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op van ruim € 30.000 plus boete.
Zieke werknemer ontslaan of laten slapen?
21-03-2016
Een werkgever mag een zieke werknemer in beginsel gedurende twee jaar niet ontslaan. Na twee ziektejaren hoeft de werkgever geen loon meer door te betalen. Bij ontslag na twee jaar, na toestemming van het UWV, heeft de werknemer wel recht op een transitievergoeding. Deze kan oplopen tot € 76.000
VOF met de eigen BV
04-03-2016
Wilbert is directeur en enig aandeelhouder van Wilbert Metaal BV. In de loop van september 2011 brengt de BV het bedrijf in een VOF met Wilbert in, en wel met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar. Kan dat fiscaal zomaar?
WOZ-waarde en prijs vergelijkingspand
04-03-2016
Stel, u woont in de Begonialaan op nummer 5. De WOZ-waarde van uw huis wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 345.000. Begin juli 2014 is Begonialaan 7 verkocht voor € 355.000. Begonialaan 7 is precies hetzelfde huis, dus het ideale referentie-object voor de WOZ. De vraag is nu per welk tijdstip de waarde van het referentie-object relevant is voor uw WOZ-waarde. De hoogste rechter is hieraan te pas gekomen en geeft een duidelijke richtlijn.
Ontslag met wederzijds goedvinden
04-03-2016
Voor ontslag met wederzijds goedvinden geldt een wettelijke bedenktijd van twee weken. Als u als werkgever de werknemer niet binnen twee werkdagen na zijn instemming met de beëindiging wijst op deze bedenktijd, dan geldt zelfs een bedenktijd van drie weken. Tot zover de regels. Maar nu de praktijkvraag: wanneer begint de termijn te lopen? Wanneer is sprake van instemming?
Wet aanpak schijnconstructies
19-02-2016
De Rijksoverheid heeft op 1 juli 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van kracht die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.
Transitievergoeding voor werknemers na doorstart
19-02-2016
Een ondernemer nam in 2014 een deel van de activiteiten van een failliete onderneming over. Hij nam in juni 2014 ook ex-werknemers van het failliete bedrijf in dienst op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor drie maanden. De arbeidsovereenkomsten werden vervolgens allemaal met een jaar verlengd. Maar daarna niet meer. De nieuwe werkgever kon de activiteiten niet rendabel te krijgen.
Voorlopige aanslag met korting betalen?
19-02-2016
Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen? Dan mag u die in maandelijkse termijnen betalen. Als u voor 28 februari aanstaande betaalt, dan krijgt u een korting. Is dat interessant? Jazeker!
Verbod privégebruik bestelauto onvoldoende
12-02-2016
Een bedrijf stelde aan werknemers bestelauto’s ter beschikking. Met de werknemers is schriftelijk een verbod op privégebruik van de bestelauto’s overeengekomen. De werkgever liet daarom een bijtelling voor privégebruik achterwege. Na een belastingcontrole werden echter correcties opgelegd over vier kalenderjaren met boete en rente. Waarom?
Watervrije werkruimte aan huis
12-02-2016
Een man-vrouwfirma houdt kantoor in de eigen woning. Vanuit het kantoor worden de werkzaamheden verricht en wordt het inkomen van de onderneming verworven. Het kantoor beschikt over een toilet met wasbak en kraantje, en een aftapkraantje van de waterleiding. Er is geen eigen ingang, maar
Bestelauto met meer gebruikers
12-02-2016
Een steigerbouwer maakt voor twee bestelauto’s gebruik van de regeling waarbij de werkgever de bijtelling privégebruik afkoopt voor € 300 per auto per jaar. Dat kan bij doorlopend afwisselend gebruik.
Doek valt voor de VAR verklaring
03-02-2016
Het doek is definitief gevallen. De eerste kamer heeft gisteren ingestemd met de voorstellen van staatssecretaris Wiebes over afschaffing van de VAR verklaring.
Op zoek naar geld voor uw plannen?
23-01-2016
U ziet een geweldige kans voor uw bedrijf! Maar hoe komt u aan geld voor de uitvoering? Er is meer mogelijk dan u denkt. Ontdek welke financiering bij u past. Van 15 tot en met 19 februari kunt u iedere dag terecht op een andere locatie in Nederland.
NL Groeit: Kleinbedrijf moet meer ambitie tonen
19-01-2016
Nederland is een land dat bruist van ondernemerschap zo blijkt uit het onderzoek van prof. dr. Justin Jansen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Occo Roelofsen van McKinsey & Company dat op 13 januari 2016 wordt gepresenteerd tijdens NLGroeit. Nog nooit zoveel ondernemingen
invoering modelcontracten zzp-er opnieuw uitgesteld
19-01-2016
De invoering van het modelcontract voor zzp'ers wordt opnieuw uitgesteld, waardoor de nieuwe streefdatum van 1 april van de baan is. Volgens de Eerste Kamer moet staatssecretaris Wiebes nog veel meer duidelijkheid verschaffen over de details van het wetsvoorstel, zegt zzp-deskundige Pierre Spaninks tegen BNR.
Eindheffing en privégebruik bestelauto
14-01-2016
Als een bestelauto ook privé mag worden gebruikt, kan de werkgever in bepaalde gevallen volstaan met het afdragen van € 300 eindheffing per bestelauto per jaar. Voorwaarde is dat de bestelauto in verband met de aard van het werk doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers. Bovendien moet
Whatsapp juridisch rechtsgeldig communicatiekanaal
14-01-2016
Een werkgever moet de werknemer, die een contract voor bepaalde tijd (met een duur van zes maanden of langer) heeft, minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten of dit contract wel of niet verlengd wordt. Is de werkgever te laat met aanzeggen, dan kan de werknemer een vergoeding claimen die kan oplopen tot een bruto maandsalaris. Wat nu als via Whatsapp wordt gecommuniceerd? Geldt een mededeling per Whatsapp ook als schriftelijke aanzegging?
Mededelingsplicht recht op transitievergoeding
14-01-2016
Jan, productiemedewerker, is in augustus 2012 bij een uitzendbureau in dienst getreden. De werkgever wil de overeenkomst beëindigen. Ze sluiten per eind september 2015 een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zonder ontslag- of transitievergoeding. Jan zou bij opzegging of ontbinding op initiatief van de werkgever wel recht hebben gehad op een transitievergoeding.
Beleggingspand of ondernemingsvermogen?
14-01-2016
Harry is discotheekhouder. Hij koopt in 2001 het pand naast zijn discotheek en verhuurt dat aan een restaurant. Harry’s adviseur verwerkt het pand in de aangifte als fiscaal ondernemingsvermogen. Kort gezegd betekent dat: kosten aftrekbaar, verkoopresultaat belast. In 2010 wisselt Harry van adviseur. Die verwerkt het pand als privé-beleggingspand (Box 3) in de aangifte over 2010. Dus:
Arbeidsbeloning of onbelaste verkoop aandelen?
14-01-2016
Willy is een slimme jongen. Hij ontwikkelt samen met enige medewerkers voor zijn werkgever een nieuw product. De werkgever kan er op dat moment niet veel mee. In zijn vrije tijd werkt Willy echter een businessplan uit om het product alsnog rendabel te maken. Zijn werkgever gelooft er nu wel in en brengt het product onder in een nieuwe BV
Meldplicht datalekken vanaf 1 januari 2016
07-01-2016
De Meldplicht Datalekken is sinds 1 januari een feit. Het is dus extra opletten geblazen bij het werken met persoonsgegevens. Dat zal even wennen zijn, zeker als u weet dat ook zoiets ‘simpels’ als een mailing of – in het algemeen – een mail aan meerdere personen tegelijk versturen al aanleiding kan zijn voor een probleem. Kort voor de jaarwisseling is de Meldplicht Datalakken gepubliceerd in de Staatscourant. Het is nu dus officieel en de bewustwording binnen de organisatie zal snel op gang moeten komen.
Aanpassing pensioen bij de eigen B.V.
04-01-2016
De Staatssecretaris spreekt in een brief aan de Tweede Kamer een duidelijke voorkeur uit voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Hij geeft eerst aan waarom dat pensioen nu toch al niet zo aantrekkelijk meer is. Vervolgens benoemt hij de voordelen van een wereld zonder pensioen in eigen beheer.
nieuwe werknemer met pensioen
04-01-2016
Werknemers die van baan wisselen, kunnen hun pensioen overhevelen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Dit recht op waardeoverdracht kan voor de nieuwe werkgever tot een forse onverwachte, maar verplichte, bijbetaling leiden.
Meldplicht eigenwoninglening bij familie of eigen BV
18-12-2015
Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van de familie of van de eigen BV? In dat geval kan de rente alleen in aftrek brengen op het box-1 inkomen als de gegevens over die lening tijdig zijn gemeld bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar
Belastingplan gaat toch door !
15-12-2015
Het kabinet heeft alsnog bij D66 steun gevonden voor de belastingplannen. De lastenverlichting van 5 miljard euro is daarmee gered. De plannen zijn wat bijgesteld op het vlak van vergroening en werkgelegenheid. Zo gaat er vanaf 2017 224 miljoen extra naar
Minimumloon per 1 januari 2016
15-12-2015
Het minimumloon per 1 januari 2016 bij werkweek van 40 uur
Boeterente is rente: tot vijf jaar terug halen
15-12-2015
Veel mensen hebben de laatste tijd hun hypotheek aangepast, al dan niet met rentemiddeling. Een recente goedkeuring maakt dat aantrekkelijker. Bovendien kunt u wellicht extra belasting terugkrijgen.
Bedrijfswoning of fiscaal vriendelijke dienstwoning?
15-12-2015
Als een werknemer in een bedrijfswoning van de werkgever woont, kan dit een ‘dienstwoning’ zijn. Dat is niet automatisch het geval. Het woongenot van een bedrijfswoning wordt tegen de economische huurwaarde belast als loon. Bij een dienstwoning is deze bijtelling echter beperkt tot
Schuiven met pand afgestraft
15-12-2015
Zwarte Tulp BV huurt een bedrijfspand. Als het huurcontract gaat aflopen, zoekt de BV een ander pand. De heren Zwart en Tulp, aandeelhouder van de BV, vinden een pand dat ze willen aanschaffen en aan hun BV verhuren. Omdat ze de financiering niet rond krijgen, zoeken ze een constructie die hen duur komt te staan.
Plan van aanpak afschaffing VAR
07-12-2015
Opdrachtgevers en opdrachtnemers die met een VAR werken, willen weten hoe de overgang naar de nieuwe situatie gaat lopen. De Eerste Kamer heeft het transitieplan ontvangen. De voorbereidingsfase loopt tot
Tweede Kamer stelt Belastingplan bij
07-12-2015
De plannen met de heffing op vermogen (Box 3), die overigens pas op 1 januari 2017 ingaan, worden bijgesteld. Dat heeft de Tweede Kamer met een amendement en twee moties afgedwongen.
Alle kassagegevens zeven jaar bewaren?
07-12-2015
Jaap heeft een restaurant. Bestellingen en betalingen worden geautomatiseerd verwerkt. Het systeem heeft een maximale capaciteit van circa 2.000 bestellingen. Daarom
Nu ook MKB-kredietcoach bij Polet!
10-11-2015
Nu ook MKB-kredietcoach bij Polet Financiering nodig? Klopt uw businessplan? Hoe kan ik mijn organisatie het beste laten groeien?
VAR nog niet voorbij
29-10-2015
De VAR wordt opnieuw nog niet afgeschaft. De beoogde datum van afschaffing is 1 januari 2016, maar
Onjuiste opzegtermijn in arbeidsovereenkomst: wat nu?
02-10-2015
De opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst is niet altijd correct vastgelegd. Dat kan u als werkgever al gauw één of enkele maanden extra salaris kosten. Wat is het gevolg van een onjuiste opzegtermijn? Vervalt de bepaling uit het contract, waardoor alsnog de wettelijke hoofdregel van kracht wordt?
Leuke oplossing binnen de werkkostenregeling
26-09-2015
Wist u dat uw bijdrage aan een personeelsfeest of fiets ook onder de werkkostenregeling onbelast kan zijn, zonder dat deze ten laste van de vrije ruimte komt?
Plannen met de autobijtelling
26-09-2015
In de Autobrief van 19 juni kondigt het kabinet een beweging aan naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%.
Wijziging regels verzekeringsplicht DGA per 1 januari 2016
26-09-2015
Vanaf 1 januari 2016 wijzigt de regeling verzekeringsplicht voor de DGA. Belangrijk om na te gaan of u wel of niet verplicht verzekerd gaat worden
Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd
26-09-2015
Bent u erfgenaam, dan kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval bent u alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor
Verbetering bescherming pensioen zzp-er op komst
26-09-2015
Bent u zzp-er en moet u een beroep doen op de bijstand, dan moet u eerst
Hernieuwde verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning
21-09-2015
In 2017 komt er een schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor het kopen van een woning of de aflossing van een hypotheek.
Herziening belasting op vermogen
17-09-2015
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de belastingheffing op spaargeld gewijzigd
minimumloon 1 juli 2015
03-07-2015
Het minimumloon vanaf 1 juli 2015 (zie lees meer)
Werkgevers verplicht tot extra werkplekken arbeidsbeperkten
30-04-2015
Tot 2026 zullen er in totaal 126.000 extra banen beschikbaar worden gesteld voor mensen met een arbeidsbeperking, een verplichting voor werkgevers met ongeveer 25 personeelslden
Eenzijdige salarisverlaging niet gerechtvaardigd
30-04-2015
Een taxibedrijf en een taxichauffeur hebben een netto loonafspraak. Het taxibedrijf voert tegen de zin van de werknemer
VAR wordt geen BGL
24-04-2015
De regering discussieert over bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Wiebes zocht intussen ook naar zekerheid voor bed, bad en brood voor de ZZP-er.
Werkplekcriterium gewijzigd in noodzakelijkheidscriterium
14-03-2015
Binnen de werkkostenregeling kunt U vanaf dit jaar gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur onbelast verstrekken of
Herfinancier hypotheek bij uw BV of familie
14-03-2015
De banken geven steeds minder rente op uw vermogen, een alternatief is het oversluiten van een deel of de gehele lening
Update "VAR wordt BGL"
24-02-2015
Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer bericht gezonden over de status van de nieuwe VAR, naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer.
Definitieve regeling nascholing oudere chauffeurs
09-02-2015
Vanaf 1 juni geen vrijstelling meer van scholingsplicht voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955
Geen aftrek levensonderhoud meer voor kinderen tot 21 jaar
10-01-2015
Beschikking geen loonheffing in de ijskast
30-12-2014
Goed nieuws voor de zzp-ers. Alles blijft zoals het was.
Minimumloon 1 januari 2015
06-12-2014
Het minumumloon vanaf 1 januari 2015 (zie leesmeer)
VAR wordt Beschikking geen loonheffing!
06-12-2014
De eerste contouren van de nieuwe BGL zijn zichtbaar door de indiening van het wetsontwerp waarin dit geregeld gaat worden
Uitbetaling minimumloon 2015
28-11-2014
Per 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon (WML) giraal over te maken aan werknemers.