Wijziging box-3-heffing over spaargeld op komst

22-10-2019

Tot slot brengen we alvast op de hoogte van een belangrijke wijziging die eraan komt, maar die niet in de Belastingplannen 2020 is opgenomen, maar die wel voor u van belang kan zijn. Kort voor Prinsjesdag liet de Staatssecretaris van Financiën namelijk weten dat hij de box-3-heffing wil wijzigen.

 

De box-3-heffing nu
Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat het vermogen waarover u belasting moet betalen voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat. Ook als dat feitelijk niet zo is en uw hele vermogen alleen uit spaargeld bestaat. Hoe groter uw vermogen nu is, des te meer rendement u geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing u moet betalen. Maar bestaat uw vermogen alleen uit spaargeld, dan maakt u vaak veel minder rendement dan u geacht wordt te maken. Het kan zelfs zo zijn dat u meer belasting moet betalen dan u werkelijk aan rente heeft genoten. De redelijkheid hiervan staat al jaren ter discussie. Maar nu lijkt er echt verandering te komen in deze systematiek van box 3. 

 

Wat gaat er veranderen?

Staatssecretaris Snel heeft voorgesteld om voortaan voor de box-3-heffing meer aan te sluiten bij de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden.

Hij stelt voor om over uw werkelijke spaartegoed een vooraf vastgestelde rente te berekenen die zoveel als mogelijk aansluit bij de werkelijke rente. Op dit moment zou die rente 0,09% bedragen.

Volgens de voorlopige berekening blijft dan per belastingplichtige de eerste € 440.000 (€ 880.000 voor partners) spaargeld onbelast. Ook de kleine belegger (tot  ongeveer € 30.000) blijft met het nieuwe systeem buiten de box-3-heffing. Maar bent u een grotere belegger met bijvoorbeeld een effectenportefeuille, een tweede woning of vastgoed?

In dat geval valt het nieuwe systeem waarschijnlijk in uw nadeel uit. Het forfaitair rendement over de overige bezittingen zal dan namelijk ongeveer 5,33% bedragen. Nu wordt u dit forfaitair rendement pas geacht te maken bij een vermogen van ongeveer € 1 miljoen. Heeft u naast ander vermogen ook nog schulden - bijvoorbeeld uw tweede woning aangekocht met een evenzo grote lening -, dan gaat u in het nieuwe systeem belasting betalen in box 3, terwijl u daarover nu geen box-3-heffing betaalt. Bovendien gaat het tarief van de box-3-heffing omhoog van 30% naar 33%. 

 

Wanneer gaat deze wijziging in?

Het nieuwe systeem is dus vooral gunstig voor spaarders die nu te veel box-3-heffing betalen. Zij moeten nog wel even geduld hebben, want het voorstel van staatssecretaris Snel wordt eerst uitgewerkt in een wetsvoorstel dat voor de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsvoorstel eind 2020 hebben aangenomen, krijgt de Belastingdienst een jaar de tijd om de structuurwijziging in box 3 door te voeren. Het nieuwe systeem kan dan op 1 januari 2022 in werking treden.

 

 

Tip:
Als deze plannen doorgaan, is het verstandig om in 2021 met uw adviseur aan tafel te gaan om te bekijken of en weke alternatieven er zijn voor box 3.