Uitbetalen en uitruilen overuren

23-02-2018

U moet sinds 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Daarnaast gelden er sinds 1 januari 2018 nieuwe regels voor het uitruilen van loon voor overuren die tegen het wettelijk minimum loon worden betaald. Zo mag u het overwerkloon in bepaalde situaties niet meer geheel of gedeeltelijk uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden (de zogenoemde cafetariaregeling). Zo kan bijvoorbeeld belast overwerkloon dat wordt uitbetaald tegen het wettelijk minimumloon, niet meer worden uitgeruild tegen on belaste vergoedingen.

 

Wat kan nog wel sinds 1 januari 2018?

 

Wat vanaf 1 januari 2018 nog wel kan, is dat u met uw werknemers vooraf schriftelijk overeenkomt dat de overuren die tegen het wettelijk minimumloon worden betaald, worden uitgeruild tegen een compensatie in vrije tijd. Die vrije tijd moet dan wel uiterlijk vóór 1 juli van het volgende jaar worden opgenomen, of – als dat niet is gebeurd – moet de compensatie in de eerste betalingstermijn na 1 juli van het volgende jaar giraal zijn uitbetaald. Vanaf 1 januari 2019 wordt deze uitruil tegen een compensatie in tijd verder beperkt. Dat kan dan alleen nog als deze mogelijkheid is opgenomen in een cao. Als dat niet is gebeurd, dan moet u de overuren tegen het wettelijk minimumloon uitbetalen aan de werknemer. 

 

Let op:

Een cafetariaregeling is en blijft wel mogelijk voor uren en loon boven het wettelijk minimumloon.

 

Ook gevolgen voor de vakantiebijslag

 

Dat u ook overuren tegen het wettelijk minimumloon moet uitbetalen, heeft ook gevolgen voor de vakantiebijslag. Die bent u sinds 1 januari 2018 in beginsel ook over overwerk verschuldigd. Wel kan in een cao worden bepaald dat een werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag of op een lager bedrag aan vakantiebijslag. Het is dus van belang te weten wat er in een cao staat over de berekening van de vakantiebijslag.