Overbedelingsschuld aan uw kinderen

24-10-2017

Stel, u bent gehuwd en heeft kinderen. Als u overlijdt en er is geen testament, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke verdeling. De nalatenschap wordt dan automatisch toebedeeld aan uw langstlevende partner. De kinderen hebben dan een vordering op uw partner ter grootte van hun erfdeel. De vordering moet voor de erfbelasting worden gewaardeerd. Het is daarbij van belang óf – en zo ja, hoeveel – rente over de vordering verschuldigd is. Over de waarde van de vordering moet uw partner erfbelasting voorschieten. Na overlijden van uw partner wordt de schuld verrekend in zijn/haar nalatenschap.

 

Na een overlijden zal de Belastingdienst in eerste instantie zelf gaan beoordelen of er een aangiftebiljet voor de erfbelasting aan uw erfgenamen moet worden uitgereikt. Dit gebeurt aan de hand van onder meer de aangifte inkomstenbelasting. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de Belastingdienst een brief stuurt dat er geen erfbelasting verschuldigd is, omdat de verkrijging van zowel de langstlevende partner als de kinderen onder de vrijstelling (zouden) vallen.

 

Maar al blijft de verkrijging van de kinderen onder het bedrag van de vrijstelling, toch is het verstandig om vast te stellen welke schuld uw partner op de kinderen heeft en om dit goed vast te leggen. Als uw partner komt te overlijden, is duidelijk welk bedrag in mindering komt op zijn/haar nalatenschap. Dit voorkomt discussies bij de afwikkeling van de nalatenschap en levert ook nog eens een lagere aanslag erfbelasting op.

 

Let op
Uw erfgenamen moeten zelf actie ondernemen en aangifte erfbelasting doen als blijkt dat deze toch verschuldigd is. Dit kan het geval zijn als er vermogen is dat niet belast is voor – en daarmee niet zichtbaar is in – de aangifte Inkomstenbelasting.