vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017

24-10-2017

De vernieuwde Arbowet is op 1 juli jl. in werking getreden. De wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor uw werknemers.


Meer rechten voor uw werknemer

Uw werknemers krijgen meer rechten. Zo heeft uw werknemer het recht om zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. Dat geldt tijdens ziekte, maar ook als er nog geen sprake is van verzuim. U moet dit recht kenbaar maken aan uw werknemers en er mogen geen onnodige drempels worden opgeworpen qua tijd en plaats. De bedrijfsarts informeert u niet over het consult, de aanleiding of de uitkomsten daarvan op een tot uw werknemer herleidbaar niveau. Daarnaast heeft uw werknemer ook het recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts. Dit is niet hetzelfde als een second opinion of deskundigenoordeel door het UWV!

 

Meer rechten voor OR of personeelsvertegenwoordiging

Ook de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft meer rechten gekregen. Zo hebben zij instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerk(st)er. U en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten met een gedeeld standpunt komen over de rol en taken van de preventiemedewerk(st)er binnen uw bedrijf en over hoe deze taken worden uitgevoerd. Ook wordt vastgelegd dat de preventiemedewerk(st)er adviseert aan – en nauw samenwerkt met – de bedrijfsarts en de arbodienst. Minimaal eens per jaar moeten u en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging de stand van zaken op het gebied van gezond en veilig werken in uw bedrijf bespreken en vastleggen. De preventiemedewerk(st)er moet in elk geval worden ingeschakeld bij de risico-inventarisatie en arbeidsbeschermende maatregelen.

 

Meer verplichtingen voor u
U bent verplicht om de bedrijfsarts werkplekken te laten bezoeken en zelfstandig te laten spreken – ook buiten uw waarneming of medeweten om – met belanghebbende werknemers, de preventiemedewerk(st)er, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Bij de vastlegging van gegevens moet u rekening houden met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens). Vastlegging gebeurt in uw verzuimregistratie- of verzuimreglement of in een contract met de arbodienst of met de door u ingehuurde dienstverlener. Ook moet u op de hoogte zijn van wat u uw werknemer wel of niet mag vragen over zijn gezondheid, in het geval van verzuim of als u premiekortingen of loonkostenvoordelen wilt toepassen. Verder noemen we nog de verplichte klachtenprocedure voor de bedrijfsarts. Ook moet hij/zij u adviseren over preventieve maatregelen wat betreft het arbobeleid. De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden en u adviseren met inachtneming van zijn/haar geheimhoudingsplicht. De wijze waarop de bedrijfsarts en arbodienst hun taken uitvoeren, moet worden vastgelegd.

 

Contracten aanpassen


U zult uw (basis)contracten met arbodiensten moeten aanpassen. U krijgt daarvoor tot 1 juli 2018 de tijd. Zijn de contracten dan niet aangepast, dan volgt een boete. De arbokosten per werknemer zullen door de wijzigingen stijgen. U doet er verstandig aan om u dit jaar al te verdiepen in de nieuwe eisen en tarieven van arbodiensten. Op die manier kunt u tijdig een goed (basis)contract sluiten tegen een redelijke prijs.